Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης

Επικοινωνία: Τηλ.:  22894008/4019, Ηλ. διεύθυνση: rector@ucy.ac.cy
Λειτουργία, Διαχείριση & Διοίκηση Γραφείου Στρατηγικά Έργα Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πρόσβαση σε Πληροφορίες

Μαρίνα Φραγκεσκίδου
Υπεύθυνη Γραφείου
Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’
Τηλ.: +357 2289 4309
Τηλεομοιότυπο: +357 22894469
Ηλ. διεύθυνση: frangeskidou.a.marina@ucy.ac.cy
Μαρίνα Σωτηριάδου – Πετρίδου
Ανώτερος Λειτουργός
Τηλ.: +357 2289 4363
Τηλεομοιότυπο: +357 2289 4469
Ηλ. διεύθυνση: petridou.marina@ucy.ac.cy

 

Χρύσω Αγαπίου
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΥΠΔ)
Λογιστής 1ης Τάξης
Τηλ.: +357 2289 4361
Τηλεομοιότυπο: +357 2289 4469
Ηλ. διεύθυνση: agapiou.chrysso@ucy.ac.cy | dpo@ucy.ac.cy 

Για πρόσβαση σε πληροφορίες, ηλ. διεύθυνση.: info-ucy@ucy.ac.cy

 

Χριστίνα Στυλιανού
Γραφέας
Τηλ.: +357 2289 4008/4019
Τηλεομοιότυπο: +357 2289 4469
Ηλ. διεύθυνση:  christyl@ucy.ac.cy
Όλγα Μιχαηλίδου
Γραμματειακός Λειτουργός,
Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
Τηλ.: +357 2289 4342
Τηλεομοιότυπο: +357 2289 4469
Ηλ. διευθύνσεις: michaelidou.olga@ucy.ac.cy  | dpo@ucy.ac.cy | info-ucy@ucy.ac.cy

Αρμοδιότητες Γραφείου Πρύτανη

Το Γραφείο του Πρύτανη εκτελεί διοικητικές εργασίες και προσφέρει υπηρεσίες που απορρέουν από τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του Πρύτανη, ως ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, καθώς και από τον τετραετή στρατηγικό προγραμματισμό της Πρυτανείας.

Σύμφωνα με τον Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (1989-2012), ο Πρύτανης έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του Ιδρύματος, προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών διοικητικών οργάνων του (Συμβούλιο, Σύγκλητο και Πρυτανικό Συμβούλιο), καθώς και των διαφόρων επιτροπών που προεδρεύει, και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου.

Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία και τη συνεργασία του Πρύτανη με την πανεπιστημιακή κοινότητα, την Πολιτεία και, ευρύτερα, την κυπριακή κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα. Επιπρόσθετα, επιλαμβάνεται των ενεργειών και εργασιών που αφορούν στην εκπροσώπηση του ΠΚ από τον Αξιωματούχο του και την ουσιαστική του συμβολή στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της τοπικής και διεθνής κοινότητας. Παράλληλα, αντικείμενό του είναι η έγκαιρη διαβίβαση στα αρμόδια όργανα της πληροφόρησης και των θεμάτων, εντός και εκτός του Ιδρύματος, για τη διεκπεραίωσή τους, με μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του οργανισμού, αλλά και την απρόσκοπτη επιτέλεση του διδακτικού και ερευνητικού του έργου.