Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιανουάριο του 2012 και διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Σχολή συντονίζει την αξιολόγηση, ανάπτυξη και προώθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και παρέχει διοικητική υποστήριξη στα μεταπτυχιακά προγράμματα, διασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή αριστεία και ακεραιότητα. Τα προγράμματα εξακολουθούν βέβαια να προσφέρονται από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου χωρίς να παρεμβαίνει στη λειτουργία και στο ακαδημαϊκό έργο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Η ΣΜΣ διαφέρει από τις άλλες σχολές του Πανεπιστημίου, αφού δεν αποτελείται από τμήματα, αλλά από τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Στην προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία και η προσφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ανώτατου εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιδρύματος του τόπου, υιοθετούνται και εφαρμόζονται ουσιαστικές πολιτικές, παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση, εμπλουτίζονται διαρκώς τα προγράμματα μέσα από συνεργασίες με τοπικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε διεθνείς γλώσσες, πέραν από την Ελληνική και Τουρκική.

Μεταπτυχιακές Σπουδές με Διεθνές κύρος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υποβολή Αίτησης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Διδακτορικές Διατριβές Αποφοίτων ΠΚ

Υπηρεσίες προς Φοιτήτριες/Φοιτητές

Ηλεκτρονική Παραγγελία Αναλυτικών Βαθμολογιών/Μεταφράσεων

Εμπειρίες Φοιτητριών/Φοιτητών

 • Haris Karathymios
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» ήταν επικεντρωμένο στην εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων σχετικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ICT), οι οποίες εφαρμόζονται σε Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας που χρησιμοποιούνται για τις καθημερινές μας ανάγκες, όπως είναι τα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα παροχής νερού, τα συστήματα μεταφορών, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το πιο σημαντικό όμως για εμένα ήταν οι γνώσεις που απέκτησα μέσω αυτού του προγράμματος, καθώς έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση θέσεως εργασίας στην Αθήνα ως αναλυτής δεδομένων
  Haris Karathymios
  ECE Department
 • Βαλεντίνα Ηρακλέους
  "Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα το Σχέδιο Υποτροφιών "Ευαγόρας" & "Πράξανδρος", για Διδακτορικούς Φοιτητές, μου παρείχε την ευκαιρία να εξασφαλίσω πλήρη Υποτροφία για τις διδακτορικές μου σπουδές, γεγονός που με βοήθησε να αφοσιωθώ στην διατριβή μου και να αναδείξω την πρωτοτυπία της έρευνας μου.Η θετική μου εμπειρία στο Σχέδιο Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Κύπρου "Ευαγόρας" & "Πράξανδρος" στηρίζεται, τόσο στην εύκολη διαδικασία υποβολής αιτήματος για εξασφάλιση υποτροφίας, όσο και στα αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, όπου καθιστούν την ακαδημαϊκή επίδοση και τις ερευνητικές δραστηριότητες της αιτήτριας/αιτητή, στην κορυφή των κριτηρίων"
  Βαλεντίνα Ηρακλέους
  Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
 • Ματθαίος Αντωνίου
  "Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με κατεύθυνση το Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο με έχει βοηθήσει να διευρύνω τις γνώσεις και την οπτική μου σε ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο. Οι δε Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι επιστήμονες με σπουδαίες περγαμηνές στους τομείς τους και καταφέρνουν να συγκεράζουν θεωρία με πράξη ώστε οι φοιτητές να αποκομίζουν τα μέγιστα οφέλη από τη φοίτηση τους. Τόσο η άριστη οργάνωση του εν λόγω προγράμματος όσο και η παράδοση των μαθημάτων κατά τις απογευματινές ώρες μου επιτρέπει να εργάζομαι και παράλληλα να είμαι συνεπής στις οικογενειακές μου υποχρεώσεις. Για τους πιο πάνω λόγους συστήνω ανεπιφύλακτα το αναφερόμενο πρόγραμμα σπουδών για μια υψηλού επιπέδου μαθησιακή εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φοιτητών.”
  Ματθαίος Αντωνίου
  Τμήμα Νομικής
 • Αθηνά Ηροδότου
  "Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νομικής προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής νομικής σκέψης, επιχειρηματολογίας και εφαρμογής ερευνητικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, παρέχει μοναδικές ευκαιρίες για συμμετοχή σε εγχώρια αλλά και διεθνή σεμινάρια και συνέδρια. Το συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Νομικής, ειδικότερα, βοηθούν τον διδακτορικό φοιτητή να αναδειχθεί σε ερευνητή και ακαδημαϊκό"
  Αθηνά Ηροδότου
  Τμήμα Νομικής
 • Ηρακλής Πάττας
  "Η μέχρι τώρα φοίτηση μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Οικονομικής Ανάλυσης, μου έχει προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και εφόδια που είναι απαραίτητα για κάθε άτομο που είτε θέλει να προχωρήσει σε Διδακτορικό πρόγραμμα Οικονομικών είτε να μπει στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να είναι ταυτόσημο και να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό και για αυτό το λόγο έχει καταστεί και πόλος έλξης ξένων φοιτητών. Η άρτια κατάρτιση του Ακαδημαϊκού προσωπικού και το πνεύμα συνεργασίας πιστεύω ακράδαντα ότι αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας του προγράμματος. Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μας έχουν η οργάνωση αλλά και η στήριξη που μας παρέχει η Σχολή Μεταπτυχιακών, τόσο μέσω του προσωπικού της όσο και μέσω των υποτροφιών της."
  Ηρακλής Πάττας
  Τμήμα Οικονομικών
 • Ανδρέας Νιττής
  "Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, του τμήματος επιστημών της αγωγής ήταν για μένα μία ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου στον τομέα της εκπαίδευσης, πέρα από τα τετριμμένα, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να εμπλακώ ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου. Την ευκαιρία αυτή την εξασφάλισα τόσο μέσα από την υποτροφία, όσο και από την βούληση των καθηγητών του μεταπτυχιακού προγράμματος για εμπλοκή των φοιτητών στην διαδικασία βελτίωσης της διαδικασίας μάθησης! Αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι που κρατάω από το μεταπτυχιακό, σαν υπότροφος φοιτητής, μιας και δεν παρέχονται εύκολα ευκαιρίες σε φοιτητές για ενεργό εμπλοκή τους σε τέτοια προγράμματα!», Ανδρέας Νιττής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
  Ανδρέας Νιττής
  Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
 • Διονύσιος Ζουμπαλίδης
  "Ο κύριος λόγος για τον οποίο επέλεξα το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις διδακτορικές μου σπουδές ήταν ο ισχυρός προσανατολισμός του στην έρευνα. Επιπλέον, εξαιρετικοί επαγγελματίες μελετητές στον τομέα της κοινωνιογλωσσολογίας έκαναν το UCY έναν εξαιρετικά ελκυστικό ακαδημαϊκό χώρο για μένα. Από τις πρώτες μου μέρες στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, ως φοιτητής, παρατήρησα κάτι περίεργο, όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ήταν σαν μια οικογένεια για εμάς: ευγενείς, μας φρόντιζαν, αλλά ήταν και απαιτητικοί. Ήταν μια άνετη και ζεστή ατμόσφαιρα για σπουδές. Αυτός ήταν ένας άλλος λόγος, για τον οποίο αποφάσισα να επιστρέψω στο ΠΚ, μετά το M.A. στο πανεπιστήμιο του Essex. Η ακαδημαϊκή καριέρα απαιτεί πολλή προσπάθεια, αντοχή και επιμονή. Ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήταν συναρπαστικό να κάνω τη δική μου έρευνα και η σκέψη ότι κάνω κάτι το πολύτιμο για την επιστήμη ήταν συντριπτική".
  Διονύσιος Ζουμπαλίδης
  Τμήμα Αγγλικών Σπουδών