Παράρτημα Διπλώματος (σε αποφοίτους επιπέδου Μάστερ)

Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement – DS) αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο το οποίο χορηγείται σε όλους/ες τους/τις απόφοιτους/ες του Πανεπιστημίου Κύπρου,
προπτυχιακού επιπέδου και μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), μαζί με το πτυχίο τους.
Το Παράρτημα Διπλώματος δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πτυχίου ή διπλώματος αλλά επισυνάπτεται σε αυτό και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητό σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα έκδοσής του.
Το Παράρτημα Διπλώματος παρέχεται δωρεάν στους/στις αποφοίτους/ες και περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του/της κάθε αποφοίτου.
Παράρτημα Διπλώματος σε αποφοίτους μεταπτυχιακού επιπέδου – μάστερ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλέφωνο: 00357-22894044