Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο σύστημα των πιστωτικών μονάδων (π.μ.), γνωστών και ως μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Μια π.μ. αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του/της διδασκομένου/ής ανά εξάμηνο. Πλήρους φοίτησης θεωρούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες παρακολουθούν τουλάχιστον 18 ECTS ανά εξάμηνο. Οι υπόλοιποι/ες θεωρούνται φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης.

Κάθε εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του/της. Κατά κανόνα ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 30 ECTS. Στη θερινή περίοδο μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 15 ECTS. Δύναται να επιτραπεί αυξημένος φόρτος σε δεδομένο εξάμηνο, πέραν των 30 και μέχρι 45 ECTS, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που υποβάλλονται από τον/τη φοιτητή/τρια μετά από τη συμπλήρωση του ειδικού έντυπου και την έγκριση του/της Προέδρου του Τμήματος. Το αίτημα του/της φοιτητή/τριας συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία.