Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη λειτουργία της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, άρχισε να συμμετέχει ενεργά σε διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρονται σε γλώσσες πέραν της ελληνικής, και να συνάπτει συμφωνίες συνεπίβλεψης διδακτορικών φοιτητών, που προέρχονται από αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα.