Διαδικασία Υποστήριξης Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου


 • Παρουσίαση της διατριβής σε ανοικτή διάλεξη.
 • Συζήτηση της διατριβής με τα μέλη της επιτροπής.
 • Σύσκεψη της επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.
 • Υποβολή γραπτής τεκμηριωμένης εισήγησης από την επιτροπή προς τον πρόεδρο του τμήματος με τυχόν υποδείξεις προς τον υποψήφιο διδάκτορα.
 • Προώθηση της εισήγησης της επιτροπής από τον Πρόεδρο του Τμήματος προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και ακολούθως τη Σύγκλητο για έγκριση.
 • Σε περίπτωση που η εξεταστική επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται, αφού ο ερευνητικός σύμβουλος διαβεβαιώσει γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της εξεταστικής επιτροπής έχουν υλοποιηθεί.
 • Σε περίπτωση που η εισήγηση της εξεταστικής επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την αναπέμψει πίσω στο τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του τμήματος να οριστούν δύο άλλοι εξωτερικοί κριτές από τους οποίους να ζητηθούν οι απόψεις τους για τη διατριβή. Οι εισηγήσεις των δύο νέων εξωτερικών κριτών υποβάλλονται στον Πρόεδρο του τμήματος. Ο Πρόεδρος του τμήματος προωθεί τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο του τμήματος και ακολούθως στη Σύγκλητο για τελική έγκριση.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της διδακτορικής διατριβής, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας για ακόμη μια φορά. Οι όροι της επαναϋποβολής καθορίζονται γραπτώς από την εξεταστική επιτροπή. Η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξαμήνων) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός φοιτητή διδακτορικού επιπέδου.

  


 Εκπόνηση και Αξιολόγηση Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου


 • Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή. Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση. Η τριμελής Επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του ερευνητικού συμβούλου του φοιτητή, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής. Ένα μέλος της Επιτροπής μπορεί να είναι από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.
 • Η πρόταση για τη διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με Επιτυχία/Αποτυχία. Κάθε φοιτητής έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασης. Στην πρόταση δεν καταχωρείται Αναλοκλήρωτος Βαθμός.
 • Η διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Η διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών διατριβών επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση βασικών προϋποθέσεων,όπως αυτές ορίστηκαν από τη Σύγκλητο.
 • Η υποβολή διδακτορικής διατριβής και ακολούθως η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του φοιτητή μπορούν να ολοκληρωθούν το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του 6ου εξαμήνου από την εισαγωγή του φοιτητή στο διδακτορικό πρόγραμμα.
 • Υποστήριξη της διατριβής ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του ερευνητικού συμβούλου και αποτελείται από:

o Τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ένα από τα οποία είναι πάντοτε ο ερευνητικός σύμβουλος του φοιτητή.

o Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.

o Ένα μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.

 • Πρόεδρος της εξεταστικής Επιτροπής είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, όχι όμως ο ερευνητικός σύμβουλος.

Πολιτική για Σύσταση της Τριμελούς και της Πενταμελούς επιτροπής για την Υποστήριξη της Ερευνητικής πρότασης και της Διατριβής των Διδακτορικών Φοιτητών