Τα έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου https://portal.ucy.ac.cy/EL/Administrative/Forms_Circulars_Manuals/Pages/UCYForms.aspx (ελεγχόμενη πρόσβαση):