Απαιτήσεις για Απόκτηση Διπλωμάτων Μάστερ

 

 • Φοίτηση διάρκειας 3 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 8 εξάμηνα.Επιτυχής συμπλήρωση 90-120 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος (εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι πέραν των 90 ή 120 ECTS).
 • Σε περίπτωση που το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπόνηση διατριβής, τότε ο φόρτος εργασίας που αναλογεί στη διατριβή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του συνολικού φόρτου εργασίας του προγράμματος.  Η διατριβή Μάστερ θα πρέπει να αποτελεί αξιόλογη συνεισφορά στην επιστήμη.
 • Ένα από τα μαθήματα του προγράμματος μπορεί να είναι προπτυχιακό μάθημα άλλου τμήματος, το οποίο αναμένεται να είναι προχωρημένου επιπέδου, και θα προσμετρείται ως προς την συμπλήρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων του μεταπτυχιακού προγράμματος.  Νοείται ότι οι π.μ. του κάθε μαθήματος αναγνωρίζονται μόνο μία φορά.
 • Σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να αναγνωρισθούν μέχρι 24 π.μ., με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που θα αναγνωριστούν δεν αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα.
 • Διατριβή που εκπονήθηκε στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν απαλλάσσει το φοιτητή από τυχόν υποχρέωση εκπόνησης διατριβής για το πρόγραμμα στο οποίο φοιτά.
 • Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το τμήμα (π.χ. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας), και τα οποία θα αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδων.

 

 


Εκπόνηση και Αξιολόγηση Διατριβών Μάστερ

 

 • Ο τρόπος εκπόνησης και αξιολόγησης των διατριβών μάστερ καθώς και η ενδεχόμενη ελάχιστη και μέγιση έκταση τους ρυθμίζεται με τμηματικούς εσωτερικούς κανόνες.
 • Οι διατριβές επιπέδου Μάστερ αξιολογούνται ανεξάρτητα από δύο τουλάχιστον κριτές.
 • Οι διατριβές μάστερ βαθμολογούνται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της διατριβής, ο φοιτητής δικαιούται να επαναϋποβάλει τη διατριβή για μια ακόμη φορά. Το τμήμα έχει την ευθύνη ορισμού των διαδικασιών που θα ισχύουν στην περίπτωση αυτή. Η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ εξαμήνων που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός φοιτητή επιπέδου μάστερ.

 


Απαιτήσεις για Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

 

 • Φοίτηση διάρκειας 6 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 16 εξάμηνα.
 • Συμπλήρωση 240 ECTS (60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου - η κατοχή διπλώματος επιπέδου μάστερ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από αυτήν την απαίτηση -, 120 ECTS για το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος και οι υπόλοιπες ECTS αφορούν την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, κ.λπ.)
 • Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση από το τρίτο μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών.
 • Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή.  Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.
 • Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.

 


Περιεκτική Εξέταση

 

 • Ο διδακτορικός φοιτητής θα πρέπει να πετύχει σε περιεκτική εξέταση από το τρίτο  μέχρι και το έβδομο εξάμηνο της φοίτησής του.
 • Η φύση και η διαδικασία διεξαγωγής και αξιολόγησης της περιεκτικής εξέτασης ρυθμίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου τμήματος και στους ειδικούς κανόνες που έχει ενδεχομένως θεσπίσει.
 • Το τμήμα έχει την ευθύνη προγραμματισμού των περιεκτικών εξετάσεων.  Το τμήμα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα περιεκτικής εξέτασης τουλάχιστον μια φορά το ακαδημαϊκό έτος, ώστε κάθε φοιτητής να έχει δύο ευκαιρίες μέχρι και το έβδομο εξάμηνο των σπουδών του.
 • Η αρμόδια Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της περιεκτικής εξέτασης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
 • Τα γενικό περιεχόμενο της περιεκτικής εξέτασης καθορίζεται στα προγράμματα σπουδών και η ειδικότερη ύλη της περιεκτικής εξέτασης γνωστοποιείται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του κάθε τμήματος.
 • Σε περίπτωση προφορικής περιεκτικής εξέτασης, η εκάστοτε εξεταστική επιτροπή πρέπει να αποτελείται από πέραν του ενός ατόμου και θα πρέπει να τηρείται εμπεριστατωμένο πρακτικό.
 • Η περιεκτική εξέταση βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.
 • Στην περιεκτική εξέταση δεν καταχωρείται Ανολοκλήρωτος βαθμός.

 


Εκπόνηση και Αξιολόγηση Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου

 

 • Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή. Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.  Η τριμελής Επιτροπή  ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του ερευνητικού συμβούλου του φοιτητή, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής. Ένα μέλος της Επιτροπής μπορεί να είναι από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.
 • Η πρόταση για τη διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με Επιτυχία/Αποτυχία.  Κάθε φοιτητής έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασης.  Στην πρόταση δεν καταχωρείται Αναλοκλήρωτος Βαθμός.
 • Η διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Η διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών διατριβών επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση βασικών προϋποθέσεων, όπως αυτές ορίστηκαν από τη Σύγκλητο.
 • Η υποβολή διδακτορικής διατριβής και ακολούθως η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του φοιτητή μπορούν να ολοκληρωθούν το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του 6ου εξαμήνου από την εισαγωγή του φοιτητή στο διδακτορικό πρόγραμμα.
 • Υποστήριξη της διατριβής ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του ερευνητικού συμβούλου και αποτελείται από:

o Τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ένα από τα οποία είναι πάντοτε ο ερευνητικός σύμβουλος του φοιτητή.

o Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.

o Ένα μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.

 • Πρόεδρος της εξεταστικής Επιτροπής είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, όχι όμως ο ερευνητικός σύμβουλος.

Πολιτική για Σύσταση της Τριμελούς και της Πενταμελούς επιτροπής για την Υποστήριξη της Ερευνητικής πρότασης και της Διατριβής των Διδακτορικών Φοιτητών.

 


Γλώσσα Κειμένου Διατριβής

 

Το κείμενο της διατριβής (επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού) μπορεί να γράφεται σε μια διεθνή γλώσσα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση η περίληψη δίνεται και στα ελληνικά.

 


Διαδικασία Υποστήριξης Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου

 

 • Παρουσίαση της διατριβής σε ανοικτή διάλεξη.
 • Συζήτηση της διατριβής με τα μέλη της επιτροπής.
 • Σύσκεψη της επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.
 • Υποβολή γραπτής τεκμηριωμένης εισήγησης από την επιτροπή προς τον πρόεδρο του τμήματος με τυχόν υποδείξεις προς τον υποψήφιο διδάκτορα.
 • Προώθηση της εισήγησης της επιτροπής από τον Πρόεδρο του Τμήματος προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και ακολούθως τη Σύγκλητο για έγκριση.
 • Σε περίπτωση που η εξεταστική επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται, αφού ο ερευνητικός σύμβουλος διαβεβαιώσει γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της εξεταστικής επιτροπής έχουν υλοποιηθεί.
 • Σε περίπτωση που η εισήγηση της εξεταστικής επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την αναπέμψει πίσω στο τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του τμήματος να οριστούν δύο άλλοι εξωτερικοί κριτές από τους οποίους να ζητηθούν οι απόψεις τους για τη διατριβή. Οι εισηγήσεις των δύο νέων εξωτερικών κριτών υποβάλλονται στον Πρόεδρο του τμήματος. Ο Πρόεδρος του τμήματος προωθεί τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο του τμήματος και ακολούθως στη Σύγκλητο για τελική έγκριση.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της διδακτορικής διατριβής, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας για ακόμη μια φορά. Οι όροι της επαναϋποβολής καθορίζονται γραπτώς από την εξεταστική επιτροπή. Η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξαμήνων) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός φοιτητή διδακτορικού επιπέδου.

 


Δομή Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου

 Η δομή της διδακτορικής διατριβής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

       

• Εξώφυλλο
• Σελίδα Τίτλου (Εσώφυλλο)
• Πίσω μέρος Σελίδας Τίτλου
• Σελίδα Εγκυρότητας στην οποία φαίνεται και η σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή και τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής
• Υπεύθυνη Δήλωση και Υπογραφή του Υποψήφιου Διδάκτορα
• Περίληψη στα Ελληνικά και σε μία Διεθνή Γλώσσα έκτασης 500 λέξεων
• Ευχαριστίες (Προαιρετικό)
• Αφιέρωση (Προαιρετικό)
• Περιεχόμενα
• Κατάλογος Γραφικών Παραστάσεων/Εικόνων/Διαγραμμάτων
• Κατάλογος Πινάκων
• Κεφάλαια
• Συμπεράσματα
• Βιβλιογραφία
• Παραρτήματα

  


Απαιτούμενα για τη Διδακτορική Διατριβή-Προδιαγραφές

 Απαιτούμενα για τη Διδακτορική Διατριβή – Προδιαγραφές

 

·Βιβλιοδέτηση διατριβής: Η διατριβή πρέπει να είναι βιβλιοδετημένη σε τόμο/τόμους μεγέθους Α4, με σκληρό δερματόδετο εξώφυλλο χρώματος σκούρου καφέ. Το κόστος της βιβλιοδέτησης αναλαμβάνει ο υποψήφιος διδάκτορας.
·Κατάθεση διατριβής: Δερματόδετα ανάτυπα της διατριβής κατατίθενται στο οικείο Τμήμα, στη Βιβλιοθήκη και στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στη βιβλιοθήκη η διατριβή υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
·Μέγεθος διατριβής: : Ο ελάχιστος αριθμός λέξεων για μία διδακτορική διατριβή είναι 10,000 λέξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το κάθε Τμήμα μέσω των Τμηματικών Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης. Το μέγεθος της διατριβής σχετίζεται με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του θέματος. Αξιολογείται περισσότερο η επιστημονική πληρότητα της εργασίας παρά το μέγεθος της καθαυτό.
·Εξώφυλλο διατριβής: Στο εξώφυλλο της διατριβής τοποθετείται το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε χρυσό χρώμα. Αναγράφονται επίσης το ακαδημαϊκό Τμήμα, ο τίτλος της διατριβής, το όνομα του διδάκτορα, ο χαρακτηρισμός "ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ" και το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής (παρακαλώ δείτε το δείγμα του εξωφύλλου που ακολουθεί)
·Χαρτί: Η διατριβή εκτυπώνεται σε καλής ποιότητας λευκό χαρτί μεγέθους Α4.
·Γραμματοσειρά: Συνιστάται όπως χρησιμοποιηθεί μαύρη γραμματοσειρά κατά προτίμηση Times New Roman ή Arial ή άλλη γραμματοσειρά μεγέθους 11 ή 12 στιγμών. Για τις σημειώσεις ή υποσημειώσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση της ίδιας γραμματοσειράς αλλά μικρότερου μεγέθους χαρακτήρων από το κείμενο της διατριβής. Είναι δυνατόν τίτλοι κεφαλαίων και υποκεφαλαίων να εμφανίζονται σε διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς.
·Διαστήματα: Το κείμενο της διατριβής συνίσταται να ετοιμαστεί σε 1 ½ διάστημα. Οι μακροσκελείς παραπομπές, υποσημειώσεις, παραρτήματα και οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορούν να ετοιμαστούν σε μονό διάστημα.
·Περιθώρια: Οι καθορισμένες διαστάσεις των περιθωρίων έχουν ως εξής: το πάνω, κάτω και δεξί περιθώριο να είναι 2 εκατοστά, ενώ το αριστερό 3.5 εκατοστά.
·Εκτύπωση: Η εκτύπωση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και να χρησιμοποιηθεί μόνο η μία πλευρά του χαρτιού. Είτε η εκτύπωση με τεχνολογία laser είτε η φωτοτύπηση υψηλής ποιότητας είναι αποδεκτή (εκτύπωση με τεχνολογία inkjet δεν είναι αποδεκτή).
·Σελιδοποίηση: Οι προκαταρκτικές σελίδες (δηλαδή η σελίδα εγκυρότητας, οι ευχαριστίες, ο πίνακας των περιεχομένων και τα όμοια) θα πρέπει να αριθμηθούν συνεχόμενες, χρησιμοποιώντας Λατινικούς αριθμούς με μικρούς χαρακτήρες (i, ii, iii, iv, v, ...). Η σελίδα τίτλου (εσώφυλλο) δεν αριθμείται ούτε προσμετρείται στο συνολικό αριθμό σελίδων της διατριβής. Όλες οι άλλες σελίδες του κειμένου της διατριβής, τα παραρτήματα (εάν υπάρχουν) και οι βιβλιογραφικές αναφορές, αριθμούνται συνεχόμενες χρησιμοποιώντας τους Αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3, 4, 5, ....). Ο αριθμός της κάθε σελίδας τοποθετείται στο κάτω μέρος της σελίδας, ευθυγραμμισμένος στα δεξιά.
 
 

 
Τυπογραφική Εμφάνιση των Έντυπων Διδακτορικών Διατριβών

 

Εξώφυλλο – Αναγράφονται με κεφαλαία χρυσά γράμματα, τα ακόλουθα με την παρακάτω σειρά (σε παρένθεση δίνονται οι αγγλικοί όροι σε περίπτωση που η διατριβή θα ετοιμαστεί στα αγγλικά):

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου (σε χρυσό χρώμα)

 • Το ακαδημαϊκό Τμήμα
 • Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής
 • Η φράση «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ» (DOCTOR OF PHILOSOPHY DISSERTATION)
 • Το ονοματεπώνυμο του Διδάκτορα
 • Το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής

 Ράχη Τόμου – Αναγράφονται με κεφαλαία χρυσά γράμματα, τα ακόλουθα με την παρακάτω σειρά:

Το ονοματεπώνυμο του Διδάκτορα

 • Η φράση «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ» (DOCTOR OF PHILOSOPHY DISSERTATION)§
 • Αριθμός Τόμου (σε περίπτωση πολύτομης
 • διατριβής)
 • Το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής

Σελίδα Τίτλου (Εσώφυλλο) – Αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, τα ίδια στοιχεία όπως και στο Εξώφυλλο με την παρακάτω σειρά:

 • Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Το ακαδημαϊκό Τμήμα
 • Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής
 • Το ονοματεπώνυμο του Διδάκτορα
 • Η πρόταση "Διατριβή η οποία υποβλήθηκε προς απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου" ("A dissertation ubmitted to the University of Cyprus in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy")
 • Ο μήνας και το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής

Πίσω μέρος της Σελίδας Τίτλου (Εσώφυλλου) – Αναγράφονται:

 • ©Ονοματεπώνυμο, Έτος κατάθεσης της διατριβής

 


 Διάρθρωση Κύριων Τμημάτων Διδακτορικής Διατριβής


 

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι διαρθρωμένη με την παρακάτω σειρά (σε παρένθεση δίνονται οι αγγλικοί όροι σε περίπτωση που η διατριβή ετοιμαστεί στα αγγλικά):

Σελίδα Εγκυρότητας (ValidationPage) – Αναγράφονται:

 "ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ" ("VALIDATION PAGE")

 • Υποψήφιος Διδάκτορας: [...............ονοματεπώνυμο]
 • Τίτλος Διατριβής: [..................................]
 • Η ακόλουθη πρόταση με πλάγια γραμματοσειρά "Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος στο Τμήμα .............. [όνομα Τμήματος] και εγκρίθηκε στις ............ [ημερομηνία έγκρισης] από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής."

("The present Doctoral Dissertation was submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the Department of .......... [name of the department] and was approved on the ................ [date of approval] by the members of the Examination Committee.")

Εξεταστική Επιτροπή (Examination Committee):

 • Ερευνητικός Σύμβουλος [.............ονοματεπώνυμο, βαθμίδα, υπογραφή] (Research Supervisor)
 • Άλλα μέλη Επιτροπής [............ ονοματεπώνυμα, βαθμίδες, υπογραφές] (Other members)

Η σελίδα αυτή πρέπει να φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του Ερευνητικού Συμβούλου και του Προέδρου της εξεταστικής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες υπογραφές δεν είναι απαραίτητες.

Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου Διδάκτορα (DeclarationofDoctoralCandidate) - να αναγράφεται η ακόλουθη δήλωση:

"Η παρούσα διατριβή υποβάλλεται προς συμπλήρωση των απαιτήσεων για απονομή Διδακτορικού Τίτλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι προϊόν πρωτότυπης εργασίας αποκλειστικά δικής μου, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται μέσω βιβλιογραφικών αναφορών, σημειώσεων ή και άλλων δηλώσεων."

Όνομα και υπογραφή Υποψήφιου Διδάκτορα

("The present doctoral dissertation was submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Cyprus. It is a product of original work of my own, unless otherwise mentioned through references, notes, or any other  tatements.")

Name and Signature of the Doctoral Candidate

Περίληψη στα Ελληνικά (έκτασης 500 λέξεων) (Abstract in Greek).

Περίληψη σε μία Διεθνή Γλώσσα (έκτασης 500 λέξεων) (abstract in an international language)

Ευχαριστίες (Acknowledgements) [προαιρετικό - εξαρτάται από τον υποψήφιο διδάκτορα εάν επιθυμεί να το συμπεριλάβει στη διδακτορική του διατριβή]

Αφιέρωση (Dedication) [προαιρετικό - εξαρτάται από τον υποψήφιο διδάκτορα εάν επιθυμεί να το συμπεριλάβει στη διδακτορική του διατριβή]

Πίνακας Περιεχομένων (Table of Contents)

Κατάλογος Γραφικών Παραστάσεων/Εικόνων/Διαγραμμάτων (List of Figures)

Κατάλογος Πινάκων (List of Tables)

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή (Chapter 1: Introduction)

Άλλα Κεφάλαια (Other Chapters)

Συμπεράσματα (Conclusions)

Βιβλιογραφία (References)

Παραρτήματα (εάν υπάρχουν) (Appendices)

 


Διαδικασία Έγκρισης Διδακτορικού Τίτλου από Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει σημείωμα στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών με όλα τα πιο κάτω δικαιολογητικά απονομής Διδακτορικού Τίτλου:

 1. Συμπληρωμένο το  Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου.
 2. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία ορίστηκε η πενταμελής επιτροπή.
 3. Οι ανεξάρτητες γραπτές προκαταρκτικές εκθέσεις από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πλην του/της Ερευνητικού Συμβούλου του/της φοιτητή/τριας (η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από τον/την Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή είναι προαιρετική), με τα σχόλια και τοποθετήσεις τους ως προς το περιεχόμενο της διατριβής.  Η υπογραφή στην προκαταρκτική έκθεση δύναται να είναι πρωτότυπη ή ηλεκτρονική.
 4. Η Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής.
 5. Η βεβαίωση του/της Ερευνητικού Συμβούλου ότι έγιναν οι όποιες αλλαγές στη διατριβή είχαν ζητηθεί μαζί με κατάλογο δημοσιεύσεων.
 6. Ο κατάλογος δημοσιεύσεων που έχουν ήδη προκύψει από τη διατριβή (άρθρα, μονογραφία, κ.λ.π.).
 7. Βεβαίωση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο υποψήφιος Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 8. Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 9. Ένα αντίτυπο διδακτορικής διατριβής

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, τα προωθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο για καταρχήν έγκριση. Ακολούθως το Πρυτανικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Σύγκλητο περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Σύγκλητο για ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες. Η απονομή του Διδακτορικού Τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

 • ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (PDF / WORD)