Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο τη διάχυση επιστημονικής, ποιοτικής και έγκυρης γνώσης και τη διασύνδεση του ΠΚ με την κοινωνία έχει αποφασίσει να καθιερώσει το θεσμό της/του Ακροάτριας/ή Μεταπτυχιακών Μαθημάτων μέσω του οποίου στοχεύει στη διαρκή επιμόρφωση του πολίτη η οποία βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή με κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον. Ο θεσμός αυτός δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη που κατέχει αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα, τα οποία η/ο ίδια/ος θα επιλέξει από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος που διαθέτουν μαθήματα για τον σκοπό αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.