Δίδακτρα στα συμβατικά προγράμματα
Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση συμβατικών προγραμμάτων Μάστερ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχονται στο ποσό των €5.125.

Στα δίδακτρα του μεταπτυχιακού προγράμματος της Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας, προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους/ες επαγγελματίες ψυχολόγους.
Δίδακτρα στα αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ
Δίδακτρα στα αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» (Master in Business Administration): €10.250
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στο «Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση» (MEng in Natural Gas in Energy Transition): €8.000
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στη «Διοίκηση και Οικονομικά (TIME - MBE)» (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship - Master in Business Economics - TIME MBE): €10.000
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (MSc in Human Resource Management): €7.500
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στα «Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems): €6.500
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στη «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (MA in School Counseling and Guidance): €5.125.
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στις «Σπουδές Φύλου» (Ma in Gender Studies): €5.125
Διευκρινίσεις (αφορά τα Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών)
 • Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να προκαταβάλουν με την αποδοχή της θέσης το ποσό των €500. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Φοιτητής/τρια που δεν έχει αποπερατώσει τη διατριβή μάστερ στην κανονική περίοδο, θα πρέπει να εγγραφεί στη συνέχεια της διατριβής μάστερ. Η εγγραφή στη συνέχεια της διατριβής μάστερ δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Η αποτυχία σε μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Φοιτητής/τρια που δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στα μαθήματα του/της μέσα στην περίοδο όπως ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καταβάλλει δικαίωμα καθυστερημένης εγγραφής €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
 • Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, δύναται να του/της επιστραφεί το ποσό που είχε καταβάλει πριν από την εγγραφή στα μαθήματα του συγκεκριμένου εξαμήνου. Η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά από την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, τα δίδακτρα που έχει ήδη καταβάλει δεν επιστρέφονται (εξαιρούνται τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τα οποία ορίζονται διαφορετικές προθεσμίες).
 • Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.
Προθεσμίες Αποπληρωμής Διδάκτρων (αφορά τα Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών)

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 εξάμηνα (σύνολο €5.125) ως εξής:

Πατήστε εδώ για να δείτε τις πληροφορίες σε μορφή πίνακα

Πρώτο εξάμηνο: Με την αποδοχή της θέσης, καταβάλλεται ποσό €500 το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €700 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται επιπλέον ποσό €700.

Δεύτερο εξάμηνο: Πριν από την εγγραφή στα μαθήματα, καταβάλλεται ποσό €700 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται επιπλέον ποσό €700.

Τρίτο εξάμηνο: Πριν από την εγγραφή στα μαθήματα, καταβάλλεται ποσό €700 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται επιπλέον ποσό €1.125.

Φοιτητής/τρια που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρα του/της μέχρι τις 31 Μαΐου ή τις 31 Ιανουαρίου του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματός του/της.

Φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου που παρακολουθούν μαθήματα στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus ή μέσω άλλης συμφωνίας ανταλλαγής, καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του προγράμματος Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση (MEng in Natural Gas in Energy Transition)
 • Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να προκαταβάλουν με την αποδοχή της θέσης ποσό €1.000. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της προκαταβολής (€500) δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.
 • Τα υπόλοιπα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:
  Πρώτο εξάμηνο: πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €2.000.
  Δεύτερο εξάμηνο: πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €3.000 Επίσης πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται ποσό €2.000.
Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management)
 • Οι φοιτητές/τριες με την αποδοχή της θέσης υποχρεούνται να προκαταβάλουν ποσό €500.  Το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.
 • Στην αρχή του εξαμήνου, το Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα υπάρξει χρέωση.Τα υπόλοιπα δίδακτρα θα πρέπει να καταβάλλονται ανά μάθημα και αναλόγως των π.μ., πριν από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας ως ακολούθως:

  Μαθήματα 9 ECTS: €680

  Μαθήματα 6ECTS: €450

  Μαθήματα 3 ECTS: €220

  Μαθήματα 1 ECTS: €90

  Διπλωματική Μελέτη Ι: €440

  Διπλωματική Μελέτη ΙΙ: €220

  Διπλωματική Μελέτη ΙΙΙ: €220

  Συνέχεια στη Διπλωματική Μελέτη: χωρίς χρέωση

  Σε περίπτωση επανάληψης μαθήματος λόγω αποτυχίας θα καταβάλλονται εκ νέου τα δίδακτρα για τα αντίστοιχα μαθήματα.

  Σε περίπτωση επανάληψης μαθήματος για σκοπούς βελτίωσης βαθμολογίας θα καταβάλλονται εκ νέου τα δίδακτρα για τα αντίστοιχα μαθήματα.

 •  Οι φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος δύναται να αποχωρήσουν από μεταπτυχιακό μάθημα του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΔΑΔ με τη συμπλήρωση του μέγιστου ποσοστού του 28% του συνόλου των ωρών του μαθήματος.  Στους φοιτητές/τριες που αποχωρούν εμπρόθεσμα από μεταπτυχιακό μάθημα επιστρέφεται το τέλος παρακολούθησης του μαθήματος που έχουν ήδη καταβάλει.
 
Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του προγράμματος ΜΒΑ (Master in Business Administration)
 • Οι φοιτητές/τριες με την αποδοχή της θέσης υποχρεούνται να προκαταβάλουν ποσό €550. Το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας. Πληρώνεται επίσης ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.deposit  
 • Τα υπόλοιπα δίδακτρα καταβάλλονται ανά δίμηνο και ανά μάθημα με την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας ως εξής:
 • Μαθήματα 3.5 ή 4.0 ΠΜ: €550
 • Mαθήματα 2.0 ΠΜ €275
 • Eφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη: €350
 • Σε περίπτωση αποτυχίας θα καταβάλλονται εκ νέου τα δίδακτρα για τα αντίστοιχα μαθήματα. Για κάθε καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή/τριας σε μάθημα εντός του διμήνου επιβάλλεται πρόστιμο €50 ανά ΜΑΜ.
Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του προγράμματος στη Διοίκηση και Οικονομικά (ΤΙΜΕ ΜΒΕ) (MBE in Business Economics)
 • Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να προκαταβάλουν με την αποδοχή της θέσης ποσό €500 σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων από την επιστολή/η-μηνύματος προσφοράς θέσης στο πρόγραμμα. Το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.
 • Πρώτη δόση ύψους €3.150 μέχρι την ημέρα έναρξης του πρώτου εξαμήνου σπουδών.
 • Δεύτερη δόση ύψους €3.150 μέχρι την ημέρα έναρξης του δεύτερου εξαμήνου σπουδών.
 • Τρίτη και τελευταία δόση ύψους €3.200 μέχρι την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.
 • Σε περίπτωση που παραχωρούνται μερικές υποτροφίες για κάλυψη των διδάκτρων, τότε καταβάλλεται:
  • Προκαταβολή ύψους €500.Το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.
  • Το εναπομείναν ποσό καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις μέχρι και την ημέρα έναρξης του τρίτου εξαμήνου σπουδών.
Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του προγράμματος Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems)
 • Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να προκαταβάλουν με την αποδοχή της θέσης ποσό €500. Το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.
 • Πρώτο Εξάμηνο: πριν από την εγγραφή καταβάλλεται ποσό €1.000. Επίσης, πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται ποσό €1.000.
 • Δεύτερο Εξάμηνο: πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €1.000. Επίσης, πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου ποσό €1.000.
 • Τρίτo Εξάμηνο: πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €1.000. Επίσης, πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου επιπλέον ποσό €1.000.
Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του προγράμματος στη «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (MA in School Counseling and Guidance)

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 εξάμηνα:

Πρώτο εξάμηνο: Με την αποδοχή της θέσης, καταβάλλεται ποσό €500 το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €700 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται επιπλέον ποσό €700.

Δεύτερο εξάμηνο: Πριν από την εγγραφή στα μαθήματα, καταβάλλεται ποσό €700 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται επιπλέον ποσό €700.

Τρίτο εξάμηνο: Πριν από την εγγραφή στα μαθήματα, καταβάλλεται ποσό €700 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται επιπλέον ποσό €1.125.

Φοιτητής/τρια που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρα του/της μέχρι τις 31 Μαΐου ή τις 31 Ιανουαρίου του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματός του/της.

Φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου που παρακολουθούν μαθήματα στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus ή μέσω άλλης συμφωνίας ανταλλαγής, καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διαδικασία Πληρωμής Διδάκτρων

Τα δίδακτρα των φοιτητών/τριων (εξαιρουμένων των φοιτητών/τριών του προγράμματος ΜΒΑ) πληρώνονται μέσω του διαδικτύου επιλέγοντας την επιλογή Ηλεκτρονικές Πληρωμές (JCC SMART).

Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών
Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρει το κράτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου, για κάλυψη αναγκών του τμήματος στο οποίο ο/η εν λόγω φοιτητής/τρια φοιτά ή και άλλων τμημάτων.

Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.λπ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα του/της φοιτητή/τριας ούτε την ατομική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές, ανάλογα με το προσφερόμενο έργο, μπορεί να ανέλθουν στα €342 ή €683 για μέγιστη περίοδο δέκα μηνών.