Δίδακτρα για τα Προγράμματα Διδακτορικού Επιπέδου
Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ.
Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 για μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.
Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους/ες τους/τις Διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες):
 • Στα δίδακτρα του Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους/ες επαγγελματίες ψυχολόγους.
Διδακτορικοί Φοιτητές/τριες Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου μάστερ - Διευκρινίσεις και Προθεσμίες Αποπληρωμής διδάκτρων

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση διδακτορικού Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν ο/η φοιτητής/τρια κατέχει ή μη μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ.

- Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου -> Πατήστε εδώ για να δείτε τις πληροφορίες σε μορφή πίνακα

 • €4.000 ανά πρόγραμμα (σύνολο)
 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 6 εξάμηνα:
1ο εξάμηνο: €500 προκαταβολή η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή/τριας και €500 στην αρχή του εξαμήνου.
2ο - 6ο εξάμηνο: €600 στην αρχή του εξαμήνου, πριν από την εγγραφή στα μαθήματα.
 • Διδακτορικός/η φοιτητής/τρια που δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στα μαθήματα του/της (ή το ερευνητικό στάδιο ή το συγγραφικό στάδιο) μέσα στην περίοδο όπως αυτή ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και επιθυμεί εντός του εξαμήνου να εγγραφεί, τότε καταβάλλει δικαίωμα καθυστερημένης εγγραφής €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών.
 • Αποτυχία σε μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια που έχει αποχωρήσει από μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα. Τα δίδακτρα που τυχόν έχουν καταβληθεί θα πιστωθούν στο λογαριασμό του/της για το επόμενο εξάμηνο.
 • Για εγγραφή στην περιεκτική εξέταση δεν καταβάλλονται επιπλέον δίδακτρα.
 • Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, δύναται να του/της επιστραφεί το ποσό των €500 ή το ποσό των €600 που είχε καταβάλει πριν από την εγγραφή στα μαθήματα του συγκεκριμένου εξαμήνου. Η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά από την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, τα δίδακτρα που έχει ήδη καταβάλει δεν επιστρέφονται (εξαιρούνται τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τα οποία ορίζονται διαφορετικές προθεσμίες).
 • Φοιτητής/τρια που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρα του/της μέχρι τις 31 Μαΐου ή τις 31 Ιανουαρίου του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματός του/της.
 • Η προκαταβολή των διδάκτρων ύψους €500 δεν επιστρέφεται.
 • Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.
Διδακτορικοί Φοιτητές/τριες Μη Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου μάστερ - Διευκρινίσεις και Προθεσμίες Αποπληρωμής Διδάκτρων

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση διδακτορικού Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν ο/η φοιτητής/τρια κατέχει ή μη μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ.

Μη κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου -> Πατήστε εδώ για να δείτε τις πληροφορίες σε μορφή πίνακα
 • €6.500 ανά πρόγραμμα (σύνολο), νοουμένου ότι ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του/της και αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη (12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων € 1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο).
 • Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του/της και αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο σε λιγότερο χρονικό διάστημα από τα 6 έτη (12 εξάμηνα), θα πρέπει να αποπληρώσει το ποσό των €6.500 που οφείλει.
 • Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του/της και αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο σε 7 έτη (14 εξάμηνα), καταβάλλει δίδακτρα ύψους €7.750.
 • Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του/της και αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο σε 8 έτη (16 εξάμηνα), καταβάλλει δίδακτρα ύψους €9.000.
 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 10 εξάμηνα:

1ο εξάμηνο: €500 προκαταβολή η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας και €600 στην αρχή του εξαμήνου.

2ο - 10ο εξάμηνο: €600 στην αρχή του εξαμήνου πριν από την εγγραφή στα μαθήματα.

 • Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια που δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στα μαθήματα του/της (ή στο ερευνητικό στάδιο ή στο συγγραφικό στάδιο) μέσα στην περίοδο όπως αυτή ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και επιθυμεί εντός του εξαμήνου να εγγραφεί, τότε καταβάλλει δικαίωμα καθυστερημένης εγγραφής €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών.
 • Αποτυχία σε μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια που έχει αποχωρήσει από μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα. Τα δίδακτρα που τυχόν έχουν καταβληθεί θα πιστωθούν στο λογαριασμό του/της για το επόμενο εξάμηνο.
 • Για εγγραφή στην περιεκτική εξέταση δεν καταβάλλονται επιπλέον δίδακτρα.
 • Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, δύναται να του/της επιστραφεί το ποσό των €500 ή το ποσό των €600 που είχε καταβάλει πριν από την εγγραφή στα μαθήματα του συγκεκριμένου εξαμήνου. Η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά από την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, τα δίδακτρα που έχει ήδη καταβάλει δεν επιστρέφονται (εξαιρούνται τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τα οποία ορίζονται διαφορετικές προθεσμίες).
 • Φοιτητής/τρια που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρα του/της μέχρι τις 31 Μαΐου ή τις 31 Ιανουαρίου του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματός του/της.
 • Η προκαταβολή των διδάκτρων ύψους €500 δεν επιστρέφεται.
 • Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του/της φοιτητή/τρια στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.
Διαδικασία Πληρωμής Διδάκτρων
Τα δίδακτρα των διδακτορικών φοιτητών/τριων πληρώνονται μέσω του διαδικτύου επιλέγοντας την επιλογή Ηλεκτρονικές Πληρωμές (JCC SMART).
Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών
Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρει το κράτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου, για κάλυψη αναγκών του τμήματος στο οποίο ο/η εν λόγω φοιτητής/τρια φοιτά ή και άλλων τμημάτων.

Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.λπ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα του/της φοιτητή/τριας ούτε την ατομική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές, ανάλογα με το προσφερόμενο έργο, μπορεί να ανέλθουν στα €342 ή €683 για μέγιστη περίοδο δέκα μηνών.