Γενικές Πληροφορίες

Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν προγράμματα σπουδών σε επίπεδο μάστερ. Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων.

Στα μεταπτυχιακά διπλώματα μάστερ δεν αναγράφεται βαθμός. Η απονομή διπλώματος μάστερ εγκρίνεται από το συμβούλιο του τμήματος και επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική). Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας.

Πίνακας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Επίσης Μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσφέρονται στη γαλλική γλώσσα.

Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστον μάθημα στην «ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό».