Οι μεταπτυχιακές σπουδές ρυθμίζονται από τους (α) Κανονισμούς για Φοιτητικά Θέματα Σπουδών και (β)τους Γενικούς Κανόνες Φοίτησης και τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης.