Γενικές Πληροφορίες

Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διδακτορικού επιπέδου γίνεται μετά από προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων.

Στα διδακτορικά  διπλώματα δεν αναγράφεται βαθμός. Η απονομή διδακτορικού τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική). Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας:

Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστον μάθημα στην «ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό».

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ* Το διδακτορικό πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας είναι πενταετές διδακτορικό, που περιλαμβάνει 1500 ώρες πρακτικής άσκησης και οδηγεί σε άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Κλινικού Ψυχολόγου. Η εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μετά το πτυχίο στη Ψυχολογία και δεν απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος μάστερ.