• Παρουσίαση της διατριβής σε ανοικτή διάλεξη.
  • Συζήτηση της διατριβής με τα μέλη της επιτροπής.
  • Σύσκεψη της επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.
  • Υποβολή γραπτής τεκμηριωμένης εισήγησης από την επιτροπή προς τον/την πρόεδρο του τμήματος με τυχόν υποδείξεις προς τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.
  • Προώθηση της εισήγησης της επιτροπής από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος προς τον/την Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και ακολούθως τη Σύγκλητο για έγκριση.
  • Σε περίπτωση που η εξεταστική επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται, αφού ο/η Ερευνητικός Σύμβουλος διαβεβαιώσει γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της εξεταστικής επιτροπής έχουν υλοποιηθεί.
  • Σε περίπτωση που η εισήγηση της εξεταστικής επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την αναπέμψει πίσω στο τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του τμήματος να οριστούν δύο άλλοι/ες εξωτερικοί/ές κριτές από τους/τις οποίους να ζητηθούν οι απόψεις τους για τη διατριβή. Οι εισηγήσεις των δύο νέων εξωτερικών κριτών υποβάλλονται στον/στην Πρόεδρο του τμήματος. Ο/Η Πρόεδρος του τμήματος προωθεί τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο του τμήματος και ακολούθως στη Σύγκλητο για τελική έγκριση.
  • Σε περίπτωση απόρριψης της διδακτορικής διατριβής, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας για ακόμη μια φορά. Οι όροι της επαναϋποβολής καθορίζονται γραπτώς από την εξεταστική επιτροπή. Η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξαμήνων) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός/μίας φοιτητή/τριας διδακτορικού επιπέδου.