• Παρουσίαση της διατριβής σε ανοικτή διάλεξη.
  • Συζήτηση της διατριβής με τα μέλη της επιτροπής.
  • Σύσκεψη της επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.
  • Υποβολή γραπτής τεκμηριωμένης εισήγησης από την επιτροπή προς τον πρόεδρο του τμήματος με τυχόν υποδείξεις προς τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.
  • Προώθηση της εισήγησης της επιτροπής από τον Πρόεδρο του Τμήματος προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και ακολούθως τη Σύγκλητο για έγκριση.
  • Σε περίπτωση που η εξεταστική επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται, αφού ο ερευνητικός σύμβουλος διαβεβαιώσει γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της εξεταστικής επιτροπής έχουν υλοποιηθεί.
  • Σε περίπτωση που η εισήγηση της εξεταστικής επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την αναπέμψει πίσω στο τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του τμήματος να οριστούν δύο άλλοι εξωτερικοί κριτές από τους οποίους να ζητηθούν οι απόψεις τους για τη διατριβή. Οι εισηγήσεις των δύο νέων εξωτερικών κριτών υποβάλλονται στον Πρόεδρο του τμήματος. Ο Πρόεδρος του τμήματος προωθεί τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο του τμήματος και ακολούθως στη Σύγκλητο για τελική έγκριση.
  • Σε περίπτωση απόρριψης της διδακτορικής διατριβής, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας για ακόμη μια φορά. Οι όροι της επαναϋποβολής καθορίζονται γραπτώς από την εξεταστική επιτροπή. Η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξαμήνων) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός/μίας φοιτητή/τριας διδακτορικού επιπέδου.