Απαιτήσεις για Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
 • Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 6 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 16 εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή προσωρινής διακοπής φοίτησης ή της άδειας μητρότητας ή πατρότητας δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των 16 εξαμήνων.
 • Συμπλήρωση 240 ECTS που κατανέμονται σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, σε ερευνητικά και συγγραφικά στάδια, την περιεκτική εξέταση, την πρόταση διδακτορικής διατριβής και την υποστήριξη της διατριβής. Απαιτούνται -60 ECTS για μεταπτυχιακά μαθήματα - η κατοχή διπλώματος επιπέδου μάστερ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το/τη φοιτητή/τρια από αυτήν την απαίτηση -, 120 ECTS για το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος και τα υπόλοιπα ECTS αφορούν την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, κ.λπ.)
 • Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών.
 • Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή.  Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση. Η προθεσμία αυτή δύναται να τροποποιηθεί με έγκριση του/της Προέδρου του Τμήματος, εφόσον δεν παραβιάζεται η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του διδακτορικού προγράμματος. Ενημερώνεται ο/η Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.
Περιεκτική Εξέταση
 • Ο/Η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να πετύχει σε περιεκτική εξέταση μέχρι και το έβδομο εξάμηνο της φοίτησής του/της.
 • Η φύση και η διαδικασία διεξαγωγής και αξιολόγησης της περιεκτικής εξέτασης ρυθμίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου τμήματος και στους ειδικούς κανόνες που έχει ενδεχομένως θεσπίσει.
 • Το τμήμα έχει την ευθύνη προγραμματισμού των περιεκτικών του εξετάσεων.Το τμήμα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα περιεκτικής εξέτασης τουλάχιστον μια φορά το ακαδημαϊκό έτος, ώστε κάθε φοιτητής/τρια να έχει δύο ευκαιρίες μέχρι και το έβδομο εξάμηνο των σπουδών του/της.
 • Η αρμόδια Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της περιεκτικής εξέτασης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
 • Το γενικό περιεχόμενο της περιεκτικής εξέτασης καθορίζεται στα προγράμματα σπουδών και η ειδικότερη ύλη της περιεκτικής εξέτασης γνωστοποιείται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του κάθε τμήματος.
 • Σε περίπτωση προφορικής περιεκτικής εξέτασης, η εκάστοτε εξεταστική επιτροπή πρέπει να αποτελείται από πέραν του ενός ατόμου και θα πρέπει να τηρείται εμπεριστατωμένο πρακτικό.
 • Η περιεκτική εξέταση βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.
 • Στην περιεκτική εξέταση δεν καταχωρείται Ανολοκλήρωτος βαθμός.
Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής
 • Η απονομή διδακτορικού τίτλου προϋποθέτει επιτυχή παρουσίαση της Πρότασης διδακτορικής διατριβής ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση. Η προθεσμία αυτή δύναται να τροποποιηθεί με έγκριση του/της Προέδρου του Τμήματος, εφόσον δεν παραβιάζεται η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του διδακτορικού προγράμματος. Ενημερώνεται ο/η Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η τριμελής Επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου του/της φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α προεδρεύει της Επιτροπής. Ένα μέλος της Επιτροπής μπορεί να είναι από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.
 • Η πρόταση για τη διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με Επιτυχία/Αποτυχία. Κάθε φοιτητής/τρια έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασης. Στην πρόταση δεν καταχωρείται Αναλοκλήρωτος Βαθμός.
Εκπόνηση και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
 • Η διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Η διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών διατριβών επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση βασικών προϋποθέσεων, όπως αυτές ορίστηκαν από τη Σύγκλητο.
 • Η υποβολή διδακτορικής διατριβής και ακολούθως η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του/της φοιτητή/τριας μπορούν να ολοκληρωθούν το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του 6ου εξαμήνου από την εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας στο διδακτορικό πρόγραμμα.
 • Υποστήριξη της διατριβής ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του/της Ερευνητικού Συμβούλου και αποτελείται από:
  • Τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ένα από τα οποία είναι πάντοτε ο/η Ερευνητικός Σύμβουλος του/της φοιτητή/τριας.
  • Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.
  • Ένα μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, πανεπιστημιακού επιπέδου.
  Γλώσσα Κειμένου Διατριβής
  Το κείμενο της διατριβής  μπορεί να γράφεται σε μια διεθνή γλώσσα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση η περίληψη δίνεται και στα ελληνικά.
  Διαδικασία Υποστήριξης Διατριβών Διδακτορικού Επίπεδου
  • Παρουσίαση της διατριβής σε ανοικτή διάλεξη.
  • Συζήτηση της διατριβής με τα μέλη της επιτροπής.
  • Σύσκεψη της επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.
  • Υποβολή γραπτής τεκμηριωμένης εισήγησης από την επιτροπή προς τον/την πρόεδρο του τμήματος με τυχόν υποδείξεις προς τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.
  • Προώθηση της εισήγησης της επιτροπής από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος προς τον/την Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και ακολούθως τη Σύγκλητο για έγκριση.
  • Σε περίπτωση που η εξεταστική επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται, αφού ο/η Ερευνητικός Σύμβουλος διαβεβαιώσει γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της εξεταστικής επιτροπής έχουν υλοποιηθεί.
  • Σε περίπτωση που η εισήγηση της εξεταστικής επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την αναπέμψει πίσω στο τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του τμήματος να οριστούν δύο άλλοι/ες εξωτερικοί/ές κριτές από τους οποίους να ζητηθούν οι απόψεις τους για τη διατριβή. Οι εισηγήσεις των δύο νέων εξωτερικών κριτών υποβάλλονται στον/στην Πρόεδρο του τμήματος. Ο/Η Πρόεδρος του τμήματος προωθεί τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο του τμήματος και ακολούθως στη Σύγκλητο για τελική έγκριση.
  • Σε περίπτωση απόρριψης της διδακτορικής διατριβής, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας για ακόμη μια φορά. Οι όροι της επαναϋποβολής καθορίζονται γραπτώς από την εξεταστική επιτροπή. Η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξαμήνων) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός/μιας φοιτητή/τριας διδακτορικού επιπέδου.