Απαιτήσεις για Απόκτηση Διπλώματος Μάστερ
 • Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 3 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 8 εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή προσωρινής διακοπής φοίτησης ή της άδειας μητρότητας ή πατρότητας δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των 8 εξαμήνων.
 • Επιτυχής συμπλήρωση 90-120 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Όταν προνοείται πρακτική άσκηση για την ολοκλήρωση προγράμματος επιπέδου Μάστερ, αυτή είναι επιπλέον της φοίτησης των 90 ή 120 π.μ. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.
 • Επιτυχής ολοκλήρωση διατριβής Μάστερ, εάν το πρόγραμμα απαιτεί την εκπόνηση διατριβής για την απόκτηση διπλώματος Μάστερ.
 • Σε περίπτωση που το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπόνηση διατριβής, τότε ο φόρτος εργασίας που αναλογεί στη διατριβή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του συνολικού φόρτου εργασίας του προγράμματος.  Η διατριβή Μάστερ θα πρέπει να αποτελεί αξιόλογη συνεισφορά στην επιστήμη.
 • Ένα από τα μαθήματα του προγράμματος μπορεί να είναι προπτυχιακό μάθημα άλλου τμήματος, το οποίο αναμένεται να είναι προχωρημένου επιπέδου, και θα προσμετρείται ως προς την συμπλήρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων του μεταπτυχιακού προγράμματος.  Νοείται ότι οι π.μ. του κάθε μαθήματος αναγνωρίζονται μόνο μία φορά.
 • Σε φοιτητή/τρια που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να αναγνωρισθούν μέχρι 24 π.μ., με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που θα αναγνωριστούν δεν αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα.
 • Διατριβή που εκπονήθηκε στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν απαλλάσσει το/τη φοιτητή/τρια από τυχόν υποχρέωση εκπόνησης διατριβής για το πρόγραμμα στο οποίο φοιτά.
 • Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το τμήμα και τα οποία θα αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Εκπόνηση και Αξιολόγηση Διατριβών Μάστερ
 • Ο τρόπος εκπόνησης και αξιολόγησης των διατριβών μάστερ καθώς και η ενδεχόμενη ελάχιστη και μέγιση έκταση τους ρυθμίζεται με τμηματικούς εσωτερικούς κανόνες.
 • Οι διατριβές επιπέδου Μάστερ αξιολογούνται ανεξάρτητα από δύο τουλάχιστον κριτές.
 • Οι διατριβές μάστερ βαθμολογούνται αριθμητικά ή ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. Ο τελικός ποιοτικός ή αριθμητικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής επιπέδου Μάστερ δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου βαθμολογίας.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της διατριβής, ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να επαναϋποβάλει τη διατριβή για μια ακόμη φορά. Το τμήμα έχει την ευθύνη ορισμού των διαδικασιών που θα ισχύουν στην περίπτωση αυτή. Η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ εξαμήνων που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός/μίας φοιτητή/τριας επιπέδου μάστερ.