ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022/23
Το Τμήμα Πληροφορικής δέχεται αιτήσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές του επιπέδου Μάστερ, οι οποίοι φοιτούν το Χειμερινό Εξάμηνο (2022-23), για Μερικές Υποτροφίες Διδάκτρων ύψους €2563, με τα ακόλουθα κριτήρια: (α) Να προέρχονται από οικογένεια με χαμηλά εισοδήματα, με βάση τα κριτήρια και τους μηχανισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου και (β) Να μπορούν να επιδείξουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Οι αιτητές καλούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα Πληροφορικής, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη σχετική Αίτηση, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά, μέχρι και τις 26.9.2022. Διευκρινίζεται ότι, εάν το άτομο στο οποίο θα χορηγηθεί η υποτροφία πλήρωσε ήδη το πλήρες ποσό των διδάκτρων του, το ποσό της υποτροφίας θα του επιστραφεί.
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ "ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ" ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΡ)
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί πλήρεις και μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).


Το ΠΚ χορηγεί επίσης Μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και καλύπτουν το ήμισυ (50%) των διδάκτρων.


Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να παραχωρήσει 5 πλήρεις υποτροφίες σε πρόσφυγες φοιτητές/τριες από την Ουκρανία για φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αναγνωρίζοντας την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους, τον εξαναγκασμό σε φυγή από την πατρίδα τους και την καταστροφή κτηρίων κοινής ωφελείας και κτηριακών εγκαταστάσεων πανεπιστημίων. Οι υποτροφίες καλύπτουν τα δίδακτρα (συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων στην Ελληνική γλώσσα στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας), καθώς και μηνιαίο ποσό ύψους €700 (€8.400 ετησίως) για έξοδα διαβίωσης.

Στόχος των υποτροφιών είναι να στηριχτούν φοιτητές/τριες από την Ουκρανία που εξαναγκάστηκαν βίαια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αλλά και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί 24 υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Οι υποτροφίες αφορούν μόνο νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες που εξασφαλίζουν θέση για φοίτηση μετά από προκήρυξη των θέσεων και υποτροφιών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Κύπριοι της Διασποράς και να έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα του εξωτερικού για συνεχή περίοδο δέκα (10) τουλάχιστον ετών προτού υποβάλουν την αίτησή τους για χορήγηση υποτροφίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα: εδώ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (αδέρφια ή συγγενείς πρώτου βαθμού ή ζευγάρια)
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφίες για μερική κάλυψη των διδάκτρων σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, συμβατικών προγραμμάτων Μάστερ και Διδακτορικών που είναι αδέρφια ή συγγενείς πρώτου βαθμού ή ζευγάρια. Για να παραχωρηθούν οι υποτροφίες, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες φοιτητών/τριών και να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα ζητηθούν από το ΠΚ.


Αδέρφια: σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα αδέρφια (ή άλλοι συγγενείς πρώτου βαθμού) φοιτούν ταυτόχρονα σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ ή/και συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα, παραχωρείται 20% υποτροφία στις δόσεις των διδάκτρων του εξαμήνου για κάθε φοιτητή/τρια


Ζευγάρια: σε περίπτωση που ζευγάρια μεταπτυχιακών/διδακτορικών φοιτητών/τριών που έχουν τελέσει γάμο φοιτούν ταυτόχρονα σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ ή/και συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα, παραχωρείται 20% υποτροφία στις δόσεις των διδάκτρων του εξαμήνου για κάθε φοιτητή/τρια.


ΥΠΟΤΡΟΦIA ΣΕ ΣΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η υποτροφία αφορά μόνο νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες που εξασφαλίζουν θέση για φοίτηση μετά από προκήρυξη των θέσεων και υποτροφίας.. Η  υποτροφία  καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή.


Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
To Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πέντε (5) υποτροφίες προς διεθνείς υποψήφιους φοιτητές από τη Σαουδική Αραβία που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού). Οι υποτροφίες καλύπτουν 50% των διδάκτρων του συμβατικού προγράμματος σπουδών και εξαιρούνται τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα: Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση, Natural Gas in Energy Transition, Σπουδές Φύλου, ΜΒΑ, ΤΙΜΕ ΜΒΕ, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Intelligent Critical Infrastructure Systems κ.λπ.
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποτροφίες αφορούν μόνο νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες που εξασφαλίζουν θέση για φοίτηση μετά από προκήρυξη των θέσεων και υποτροφιών.. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου απο το έτος 2022-2025. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ή Νομικής ή Οικονομικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.  Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ.
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ "ΚΟΙΟΣ" - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 7/10/22. Περισσότερες πληροφορίες: Πατήστε εδώ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΑΣΤΕΡ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Αρκετά ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρούν υποτροφίες σε νέους φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τους ή σε φοιτητές/τριες που φοιτούν ήδη σε πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ και συνεχίζουν τη φοίτησή τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και δύναται να ανανεωθεί. Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με τα Τμήματα.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ “DIGITAL HERITAGE AND LANDSCAPE ARCHAEOLOGY"

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Digital Heritage and Landscape Archaeology” παραχωρεί μερικές υποτροφίες σε φοιτητές πλήρους φοίτησης για την κάλυψη των διδάκτρων του προγράμματος (€5.125). Οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν στους καλύτερους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για εισδοχή στο πρόγραμμα.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ "NATURAL GAS ENGINEERING IN ENERGY TRANSITION"

Τα δίδακτρα για φοίτηση στο πρόγραμμα, ύψους 8000€ για Κύπριους υπηκόους καλύπτονται από χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μπορεί να παράσχει πρόσθετη επιχορήγηση για επίδομα διαβίωσης (Ενδεικτικά για το έτος 2021-22 ήταν 4500 €).