Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών διοικείται από Κοσμήτορα, Αναπληρωτή Κοσμήτορα και το Συμβούλιο της Σχολής.

Το Συμβούλιο της Σχολής αποτελείται από:

  • Τον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Πρόεδρο)
  • Τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Ένα μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού Τμήματος
  • Εκπρόσωπους των μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της Σχολής και έχει ως κύρια ευθύνη την:

  • Ανάπτυξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου
  • Παρακολούθηση του αριθμού και της ποιότητας των φοιτητών
  • Εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση της Σχολής