Ακαδημαϊκή Δομή Διδακτορικής Διατριβής
Η δομή της διδακτορικής διατριβής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
 • Εξώφυλλο
 • Σελίδα Τίτλου (Εσώφυλλο)
 • Πίσω μέρος Σελίδας Τίτλου
 • Σελίδα Εγκυρότητας στην οποία φαίνεται και η σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από τον/την Ερευνητικό Σύμβουλο του/της φοιτητή/τριας και τον/την Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής
 • Υπεύθυνη Δήλωση και Υπογραφή του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα
 • Περίληψη στα Ελληνικά έκτασης 500 λέξεων
 • Περίληψη σε μία Διεθνή Γλώσσα έκτασης 500 λέξεων
 • Ευχαριστίες (Προαιρετικό)
 • Αφιέρωση (Προαιρετικό)
 • Περιεχόμενα
 • Κατάλογος Γραφικών Παραστάσεων/Εικόνων/Διαγραμμάτων
 • Κατάλογος Πινάκων
 • Κεφάλαια
 • Συμπεράσματα
 • Βιβλιογραφία
 • Παραρτήματα
Απαιτούμενα για τη Διδακτορική Διατριβή-Τεχνικές Προδιαγραφές
 • Βιβλιοδέτηση διατριβής: Η διατριβή πρέπει να είναι βιβλιοδετημένη σε τόμο/τόμους μεγέθους Α4, με σκληρό δερματόδετο εξώφυλλο χρώματος σκούρου καφέ. Το κόστος της βιβλιοδέτησης αναλαμβάνει ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας.
 • Κατάθεση διατριβής: Δερματόδετα ανάτυπα της διατριβής κατατίθενται στο οικείο Τμήμα, στη Βιβλιοθήκη και στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στη βιβλιοθήκη η διατριβή υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Μέγεθος διατριβής: Ο ελάχιστος αριθμός λέξεων για μία διδακτορική διατριβή είναι 10,000 λέξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το κάθε Τμήμα μέσω των Τμηματικών Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης. Το μέγεθος της διατριβής σχετίζεται με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του θέματος. Αξιολογείται περισσότερο η επιστημονική πληρότητα της εργασίας παρά το μέγεθος της καθαυτό.
 • Εξώφυλλο διατριβής: Στο εξώφυλλο της διατριβής τοποθετείται το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε χρυσό χρώμα. Αναγράφονται επίσης το ακαδημαϊκό Τμήμα, ο τίτλος της διατριβής, το όνομα του/της διδάκτορα, η φράση “ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ” και το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής (παρακαλώ δείτε το δείγμα του εξωφύλλου που ακολουθεί)
 • Χαρτί: Η διατριβή εκτυπώνεται σε καλής ποιότητας λευκό χαρτί μεγέθους Α4.
 • Γραμματοσειρά: Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί μαύρη γραμματοσειρά κατά προτίμηση Times New Roman ή Arial ή άλλη γραμματοσειρά μεγέθους 11 ή 12 στιγμών. Για τις σημειώσεις ή υποσημειώσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση της ίδιας γραμματοσειράς αλλά μικρότερου μεγέθους χαρακτήρων από το κείμενο της διατριβής. Είναι δυνατόν τίτλοι κεφαλαίων και υποκεφαλαίων να εμφανίζονται σε διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς.
 • Διαστήματα: Το κείμενο της διατριβής συνίσταται να ετοιμαστεί σε 1 ½ διάστημα. Οι μακροσκελείς παραπομπές, υποσημειώσεις, παραρτήματα και οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορούν να ετοιμαστούν σε μονό διάστημα.
 • Περιθώρια: Οι καθορισμένες διαστάσεις των περιθωρίων έχουν ως εξής: το πάνω, κάτω και δεξί περιθώριο να είναι 2 εκατοστά, ενώ το αριστερό 3.5 εκατοστά.
 • Εκτύπωση: Η εκτύπωση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και να χρησιμοποιηθεί μόνο η μία πλευρά του χαρτιού. Είτε η εκτύπωση με τεχνολογία laser είτε η φωτοτύπηση υψηλής ποιότητας είναι αποδεκτή (εκτύπωση με τεχνολογία inkjet δεν είναι αποδεκτή).
 • Σελιδοποίηση: Οι προκαταρκτικές σελίδες (δηλαδή η σελίδα εγκυρότητας, οι ευχαριστίες, ο πίνακας των περιεχομένων και τα όμοια) θα πρέπει να αριθμηθούν συνεχόμενες, χρησιμοποιώντας λατινική αρίθμηση με μικρούς χαρακτήρες (i, ii, iii, iv, v, …). Η σελίδα τίτλου (εσώφυλλο) δεν αριθμείται ούτε προσμετρείται στο συνολικό αριθμό σελίδων της διατριβής. Όλες οι άλλες σελίδες του κειμένου της διατριβής, τα παραρτήματα (εάν υπάρχουν) και οι βιβλιογραφικές αναφορές, αριθμούνται συνεχόμενες χρησιμοποιώντας τους αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3, 4, 5, ….). Ο αριθμός της κάθε σελίδας τοποθετείται στο κάτω μέρος της σελίδας, ευθυγραμμισμένος στα δεξιά.
Τυπογραφική Εμφάνιση της Έντυπης Διδακτορικής Διατριβής

Εξώφυλλο – Αναγράφονται με κεφαλαία χρυσά γράμματα, τα ακόλουθα με την παρακάτω σειρά (σε παρένθεση δίνονται οι αγγλικοί όροι σε περίπτωση που η διατριβή θα ετοιμαστεί στα αγγλικά):

 • Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου (σε χρυσό χρώμα)
 • Το ακαδημαϊκό Τμήμα
 • Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής
 • Η φράση «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ» (DOCTOR OF PHILOSOPHY DISSERTATION)
 • Το ονοματεπώνυμο του/της Διδάκτορα
 • Το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής

Ράχη Τόμου – Αναγράφονται με κεφαλαία χρυσά γράμματα, τα ακόλουθα με την παρακάτω σειρά:

 • Το ονοματεπώνυμο του/της Διδάκτορα
 • Η φράση «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ» (DOCTOR OF PHILOSOPHY DISSERTATION)
 • Αριθμός Τόμου (σε περίπτωση πολύτομηςδιατριβής)
 • Το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής

Σελίδα Τίτλου (Εσώφυλλο) – Αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, τα ίδια στοιχεία όπως και στο Εξώφυλλο με την παρακάτω σειρά:

 • Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Το ακαδημαϊκό Τμήμα
 • Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής
 • Το ονοματεπώνυμο του/της Διδάκτορα
 • Η πρόταση “Διατριβή η οποία υποβλήθηκε προς απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου” (“A dissertation submitted to the University of Cyprus in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy”)
 • Ο μήνας και το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής

Πίσω μέρος της Σελίδας Τίτλου (Εσώφυλλου) – Αναγράφονται:

 • ©Ονοματεπώνυμο, Έτος κατάθεσης της διατριβής
Διάρθρωση Κύριων Τμημάτων Διδακτορικής Διατριβής
Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι διαρθρωμένη με την παρακάτω σειρά (σε παρένθεση δίνονται οι αγγλικοί όροι σε περίπτωση που η διατριβή ετοιμαστεί στα αγγλικά): Σελίδα Εγκυρότητας (ValidationPage) – Αναγράφονται: “ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ” (“VALIDATION PAGE”)
 • Υποψήφιος/α Διδάκτορας: [……………ονοματεπώνυμο]
 • Τίτλος Διατριβής: […………………………….]
 • Η ακόλουθη πρόταση με πλάγια γραμματοσειρά “Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος στο Τμήμα ………….. [όνομα Τμήματος] και εγκρίθηκε στις ………… [ημερομηνία έγκρισης] από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.”
 • (“The present Doctoral Dissertation was submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the Department of ………. [name of the department] and was approved on the ……………. [date of approval] by the members of the Examination Committee.”)
  Εξεταστική Επιτροπή (Examination Committee):
 • Ερευνητικός/ή Σύμβουλος [………….ονοματεπώνυμο, βαθμίδα, υπογραφή] (Research Supervisor)
 • Άλλα μέλη Επιτροπής [………… ονοματεπώνυμα, βαθμίδες, υπογραφές] (Other members) Η σελίδα αυτή πρέπει να φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου και του/της Προέδρου της εξεταστικής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες υπογραφές δεν είναι απαραίτητες.
Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα (DeclarationofDoctoralCandidate) – να αναγράφεται η ακόλουθη δήλωση:
“Η παρούσα διατριβή υποβάλλεται προς συμπλήρωση των απαιτήσεων για απονομή Διδακτορικού Τίτλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι προϊόν πρωτότυπης εργασίας αποκλειστικά δικής μου, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται μέσω βιβλιογραφικών αναφορών, σημειώσεων ή και άλλων δηλώσεων.” Όνομα και υπογραφή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα (“The present doctoral dissertation was submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Cyprus. It is a product of original work of my own, unless otherwise mentioned through references, notes, or any other tatements.”)
Name and Signature of the Doctoral Candidate
Περίληψη στα Ελληνικά (έκτασης 500 λέξεων) (Abstract in Greek).
Περίληψη σε μία Διεθνή Γλώσσα (έκτασης 500 λέξεων) (abstract in an international language) Ευχαριστίες (Acknowledgements) [προαιρετικό – εξαρτάται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα εάν επιθυμεί να το συμπεριλάβει στη διδακτορική του/της διατριβή]
Αφιέρωση (Dedication) [προαιρετικό – εξαρτάται από τον /την υποψήφιο/α διδάκτορα εάν επιθυμεί να το συμπεριλάβει στη διδακτορική του/της διατριβή]
Πίνακας Περιεχομένων (Table of Contents)
Κατάλογος Γραφικών Παραστάσεων/Εικόνων/Διαγραμμάτων (List of Figures)
Κατάλογος Πινάκων (List of Tables)
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή (Chapter 1: Introduction)
Άλλα Κεφάλαια (Other Chapters)
Συμπεράσματα (Conclusions)
Βιβλιογραφία (References)
Παραρτήματα (εάν υπάρχουν) (Appendices)
Οδηγός ετοιμασίας Διδακτορικής Διατριβής
Σχεδιότυπο για την εκπόνηση, σύνταξη, συγγραφή και υποβολή της διδακτορικής διατριβής
Διαδικασία Έγκρισης Διδακτορικού Τίτλου από Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει σημείωμα στον/στην Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών με όλα τα πιο κάτω δικαιολογητικά απονομής Διδακτορικού Τίτλου:
 1. Συμπληρωμένο το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου
 2. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία ορίστηκε η εξεταστική επιτροπή.
 3. Τις ανεξάρτητες γραπτές προκαταρκτικές εκθέσεις από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πλην του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου του/της φοιτητή/τριας (η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από τον/την Ερευνητικό Σύμβουλο του/της φοιτητή/τριας είναι προαιρετική), με τα σχόλια και τοποθετήσεις τους ως προς το περιεχόμενο της διατριβής. Η υπογραφή στην προκαταρκτική έκθεση δύναται να είναι πρωτότυπη ή ηλεκτρονική.
 4. Την Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής.
 5. Τη βεβαίωση του/της Ερευνητικού Συμβούλου ότι έγιναν οι όποιες αλλαγές στη διατριβή είχαν ζητηθεί.
 6. Τον κατάλογο δημοσιεύσεων που έχουν ήδη προκύψει από τη διατριβή (άρθρα, μονογραφία, κ.λπ.).
 7. Τη βεβαίωση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο/η υποψήφιος/α Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες του/της προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 8. Το δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 9. Ένα αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής
 10. Ο/Η Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, τα προωθεί στη Σύγκλητο για τελική έγκριση για απονομή Διδακτορικού Τίτλου.
Παρουσιάσεις Διδακτορικών Διατριβών
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ