*Η διατριβή Μάστερ μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.*

Δείτε το Σχεδιότυπο για την εκπόνηση, σύνταξη, συγγραφή και υποβολή της μεταπτυχιακής εργασίας / διατριβής σε μορφή word και σε μορφή pdf.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ενημερωθείτε σχετικά με την κατάθεση της ηλεκτρονικής μορφής της διατριβής σας πριν την αποφοίτησή σας.