Οι στόχοι της Σχολής είναι:

  • H διατύπωση και εφαρμογή δεικτών ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
  • Ενθάρρυνση σχεδιασμού περισσοτέρων διατμηματικών και διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων διδακτορικών. Η ενθάρρυνση περισσότερης συνεργασίας των τμημάτων στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να υπάρχουν συνέργειες.
  • Υποστήριξη τμημάτων στη διεκδίκηση περισσότερης οικονομικής υποστήριξης των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας από πηγές εκτός Πανεπιστημίου. Επιδίωξη συνεργασιών με τοπικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς για αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας ως παραγωγή και διάχυση γνώσης.
  • Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε διεθνείς γλώσσες πέραν από την ελληνική και τουρκική.
  • Διεύρυνση της παροχής οικονομικής στήριξης προς τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μέσα από παροχή υποτροφιών και χορηγιών έναντι παροχής ερευνητικού ή διδακτικού έργου.