Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η μελέτη σημαντικών πτυχών, όψεων και )ροβλημάτων της Αρχαίας Ελληνικής και της
Ρωμαbκής Ιστορίας, χωρίς να τίθεται σε δεύτερη μοίρα η Αρχαία Κυπριακή Ιστορία.   

Τα γεωγραφικά πλαίσια της έρευνας ορίζονται από την Ανατολική Μεσόγειο. Όλες οι μελέτες )ρέ)ει να το)οθετούνται στον ευρύτερο χώρο
της Εγγύς Ανατολής.

Με τον όρο μελέτη εννοούμε τη συστηματική κατγραφή και καταγραφή των δεδομένων, είτε )ρόκειται για γραπτές πηγές και επιγραφές, είτε για ανασκαφές και μνημεία, που έχουν όμως δημοσιευθεί. Όταν, κι εφ' όσον υπάρξει η δυνατότητα, θα προτιμάται η μελέτη πάνω σε
αδημοσίευτο υλικό.

Στο μέτρο που η ιστορική επιστήμη βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, ως επόμενο και τελικό στάδιο της μελέτης θεωρείται η ιστορική
σύνθεση, κατά την ο)οία τα συμφραζόμενα ενός ειδικού προβλήματος βοηθούν στην αναδιατύπωση σαφώς περιγεγραμμένων ιστορικών
ζητημάτων και στον αναπροσδιορισμό βασικών συντεταγμένων της πολιτικής, της κοινωνικής και της οικονομικής Ιστορίας της αρχαίας Ανα-
τολής.

Το πρόγραμμα, συνεπώς, στηρίζεται στη μελέτη των άμεσων καιέμμεσων πηγών, ως βασική αρχή μεθοδολογίας. Αλλά οι επιμέρους επιστήμες (Ιστοριογραφία, Επιγραφική και Τοπογραφία) δεν υποκαθιστούν αυτοτελώς την «Αρχαία Ιστορία».

Στόχος, ως προς το θεσμικό πλαίσιο, είναι οι τίτλοι σπουδών στην «Αρχαία Ιστορία», που θα δίδονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να αντιστοιχούν ισότιμα προς τους καθιερωμένους διεθνώς τίτλους σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Ancient History, Histoire Ancienne, Alte Geschichte, Storia Greca e Romana, Historia Antigua, των Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων. 

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κάθε χρόνο το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα δέχεται μέχρι 8 (οκτώ) νέους Μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος του αριθμού των εισακτέων, το Τμήμα επιφυλλάσσεται να μην προβεί στην διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Δικαίωμα εισδοχής έχουν οι ακόλουθοι:
• Πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, με βαθμολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
• Πτυχιούχοι του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Φιλολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καθώς και ανάλογων Τμημάτων άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, με βαθμολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

• Κατάθεση αίτησης για συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που θα συνοδεύεται από τα κάτωθι έγγραφα:
I. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitae)
II. Σύντομη έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Υποψηφίου
III. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές Πανεπιστημίου ή ερευνητικών Ιδρυμάτων


• Συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής που θα αποτελείται από τους διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και από ένα εξωτερικό
μέλος (καθηγητής από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου).

Γ. ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Master (MA) στην «Αρχαία Ιστορία»
Διάρκεια φοίτησης 4 εξάμηνα (2 έτη)
Πρόγραμμα σπουδών 8 συνολικά σεμιναριακά μαθήματα:

6 Αρχαίας Ιστορίας

2 επιλογής από συναφή Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΠΚ

(«Μεσογειακή Αρχαιολογία», «Βυζαντινές Σπουδές»,
«Κλασσική Φιλολογία»)

Συγγραφή πρωτότυπης εργασίας Master

Προφορική υποστήριξη της γρα)τής εργασίας ενώπιον επιτροπής

Πιστωτικές μονάδες

120 Μονάδες ECTS:


8 μαθήματα Χ 10 ECTS = 80 ECTS
γραπτή εργασία Master = 40 ECTS

       

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ

Γνωστικά Πεδία – Θεματικές ενότητες
• Αρχαία Ελληνική Ιστορία – Ανατολή
• Φοίνικες – Ιστορία και Πολιτισμός
• Ρωμαbκή Ιστορία – Ανατολή
• Ύστερη Αρχαιότητα – Ανατολή
• Ιστορία της Αρχαίας Κύπρου

Επιλέγονται αντιπροσωπευτικά μαθήματα από κάθε γνωστικό πεδίο –θεματική ενότητα, τα οποία και παρουσιάζουν περιθώρια ουσιαστικής
ανάπτυξης της έρευνας σε διεθνές επίπεδο.

 

Μαθήματα Επαγγελματικής Υποστήριξης ειδικά για Φιλολόγους -Καθηγητές και Υποψήφιους Φιλολόγους-Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης


Σε περίπτωση που υπάρξει επαρκής αριθμός υποψηφίων θα προσφερθούν εξειδικευμένα σεμινάρια Αρχαίας Ιστορίας της Κύ)ρου και Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας που να υποστηρίζουν τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών στα σχολεία της Κύπρου σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια της Α´ τάξης Γυμνασίου και Α´τάξης Λυκείου και το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στους
Μαρία Καντηρέα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. 22892176
Πάνο Χριστοδούλου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. 99536773

 

Δ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ


Θεόδωρος Μαυρογιάννης, Μαρία Καντηρέα, Πάνος Χριστοδούλου

Συντονιστής
Θεόδωρος Μαυρογιάννης
Επικοινωνία : Γραμματεία Τμήματος
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ. : 22 89 21 80

 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ