Η Αρχαιολογία αποτελεί εξ αντικειμένου ένα από τα γνωστικά πεδία αιχμής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά ιδανικό χώρο μελέτης ης αρχαιολογίας του Μεσογειακού χώρου.

Κατά το έτος ίδρυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (1992) ιδρύθηκε και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας στόχος της οποίας είναι η μελέτη, διδασκαλία και προβολή της κυπριακής αρχαιολογίας σε συσχετισμό με τους γειτονικούς πολιτισμούς. Εφόσον δεν υπήρχε πτυχίο αρχαιολογίας, μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου προσφέρονταν μόνον ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Το 1996 με την ίδρυση της Φιλοσοφικής Σχολής και τη δημιουργία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, θεσπίστηκε το πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Εξ αρχής ήταν εμφανής η ανάγκη λειτουργίας και ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου.

Σήμερα, μετά τη δημιουργία μιας από τις καλύτερες αρχαιολογικές βιβλιοθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο, και την ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό, το Τμήμα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, τόσο σε επίπεδο Μάστερ όσο και σε επίπεδο Διδακτορικό.

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Μεσογειακού χώρου από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως τακτικοί διδάσκοντες και ακαδημαϊκοί σύμβουλοι οι καθηγητές του Τμήματος στις ειδικότητες:

Ø Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία

Ø Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, Αρχαιομετρία

Ø Αρχαιολογία της Γεωμετρικής, Αρχαϊκής και Κλασικής Περιόδου

Ø Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία

Ø Αρχαία Ιστορία

Ø Λαϊκή Τέχνη και Αρχιτεκτονική

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ METAPTYXIAKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ, απαιτείται η συμπλήρωση 120 μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς (European Transfer System- στο εξής ECTS) οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 80 ECTS σε οκτώ μαθήματα και 40 ECTS για τη συγγραφή διπλωματικής μελέτης. (βλ. Απαιτήσεις για το επίπεδο Μάστερ)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν τα οχτώ μαθήματα (κάθε μάθημα 10 ECTS), από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες μαθημάτων τα οποία θα προσφέρονται σε διετή κύκλο, όπως φαίνεται στο Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί:

ΑΡΧ 700 – ΑΡΧ 709 Η Μεσόγειος στην Απώτερη Προϊστορία

ΑΡΧ 710- ΑΡΧ 719 Η Μεσόγειος στην Τρίτη Χιλιετία π.Χ.

ΑΡΧ 720- ΑΡΧ 729 Η Μεσόγειος στη Δεύτερη Χιλιετία π.Χ.

ΑΡΧ 730- ΑΡΧ 739 Η Ανατολική Μεσόγειος στην Εποχή του Σιδήρου

ΑΡΧ 740- ΑΡΧ 749 Τέχνη (Αρχιτεκτονική, Πλαστική, Κεραμική, Μικροτεχνία κλπ) των Γεωμετρικών, Αρχαϊκών και Κλασικών Χρόνων: έργα, παραγωγή και διακίνηση.

ΑΡΧ 750- ΑΡΧ 759 Τοπογραφία των μεγάλων κέντρων της Κλασικής Αρχαιότητας: πόλεις, νεκροπόλεις και ιερά.

ΑΡΧ 760- ΑΡΧ 769 Τέχνη (Αρχιτεκτονική, Πλαστική, Ψηφιδωτά, Ζωγραφική, Κεραμική, Μικροτεχνία κλπ) των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων: έργα, παραγωγή και διακίνηση.

ΑΡΧ 770- ΑΡΧ 779 Τοπογραφία των μεγάλων κέντρων της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας: πόλεις, νεκροπόλεις και ιερά.

ΑΡΧ 780- ΑΡΧ 789 Διάσωση, Προβολή και Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΑΡΧ 790- ΑΡΧ 799 Θεωρητική Αρχαιολογία, Μεθοδολογία, Αρχαιομετρία και Περιβαλλοντική Αρχαιολογία: Προβλήματα της Έρευνας

ΑΡΧ 800- ΑΡΧ 809 Τεχνολογία (Κεραμική, Μεταλλουργία, Λιθοτεχνία, Υαλουργία κλπ)

ΙΣΤ 700- ΙΣΤ 709 Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Επιγραφική: Προβλήματα της Έρευνας

ΙΣΤ 710- ΙΣΤ 711 Ρωμαϊκή Ιστορία και Επιγραφική: Προβλήματα της Έρευνας.

 

Κριτήρια Εισαγωγής σε Μεταπτυχιακό (Μάστερ):

1. Υποψήφιοι μπορεί να είναι:

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Ελλαδικών Πανεπιστημίων,

(β) Πτυχιούχοι του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και των αντίστοιχων Τμημάτων των Ελλαδικών Πανεπιστημίων,

(γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας ή Κλασικών Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων,

(δ) Πτυχιούχοι συναφών γνωστικών πεδίων (Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική, Ανθρωπολογία και άλλες βοηθητικές για την Αρχαιολογία επιστήμες, όπως Γεωλογία, Φυσική και Χημεία)

2. Η Επιτροπή του συγκεκριμένου προγράμματος θα κρίνει κατά περίπτωση τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έχουν πτυχίο Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία.

3. Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελλαδικών Πανεπιστημίων πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου 7/10 και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψήφιους απόφοιτους άλλων Πανεπιστημίων.

4. Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη. Επίσης, θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις σε μία από τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες που θα έχουν δηλώσει (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά).

5. Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η Ελληνική

6. Αριθμός εισακτέων για Μάστερ κατ' έτος: έξι (6).

 

Υποβολή Αίτησης

Για εισαγωγή στο χειμερινό εξάμηνο, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Συντονιστή του Μεταπτυχιακού προγράμματος μέχρι τις 31 Μαρτίου. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή βεβαίωση αναμενόμενης απόκτησής του πριν την έναρξη φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

(β) Αναλυτική βαθμολογία

(γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

(δ) Δύο προπτυχιακές εργασίες αρχαιολογικού περιεχομένου ή, σε περίπτωση πιθανών υποψηφίων που ανήκουν στις κατηγορίες 1(β), 1(γ) και 1(δ) πιο πάνω, δύο προπτυχιακές εργασίες σε συναφή θέματα

(ε) Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης ξένης γλώσσας, αν υπάρχουν

(στ) Συστατικές επιστολές από δύο ακαδημαϊκούς

(ζ) Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων τους.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ