Τo Πρόγραμμα Σπoυδών στην Κατεύθυνση Αρχαιολογίας περιλαμβάνει συνoλικά 45 μαθήματα, πoυ διαρθρώνoνται ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
   
15 εισαγωγικά μαθήματα επιπέδου 100:
 
 
9 εισαγωγικά μαθήματα επιπέδου 100 στην Αρχαιολογία (υποχρεωτικά)
 
45
 
6 εισαγωγικά μαθήματα επιπέδου 100 στην Ιστορία (υποχρεωτικά)
 
30
 
   
10 μαθήματα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία, τα οποία κατανέμονται στις πιο κάτω θεματικές ενότητες:
 
 
2 Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία
 
10
 
3 Κλασική Αρχαιολογία
 
15
 
2 Βυζαντινή Αρχαιολογία
 
10
 
1 Βυζαντινή Αρχαιολογία ή Ιστορία της Δυτικής Τέχνης
 
05
 
1 Νεώτερος Υλικός Πολιτισμός
 
05
 
1 Αρχαιομετρία
 
05
 
   
3 μαθήματα επιπέδου 200 περιορισμένης επιλογής από το Τμήμα ΙΣΑ, στην Ιστορία ή στην Αρχαιολογία
 
15
 
   
3 μαθήματα επιπέδου 300 (σεμινάρια) στην Αρχαιολογία
 
30
 
   
8 μαθήματα από τη Φιλοσοφική Σχολή (εκτός του Τμήματος ΙΣΑ):
 
 
3 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 
16
 
2 Λατινική Φιλολογία
 
11
 
1 Βυζαντινή Φιλολογία
 
05
 
2 Νεοελληνική Φιλολογία
 
10
 
   
3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής
 
15
 
   
3 επίπεδα μιας ξένης γλώσσας
 
15
 
   
ΣΥΝΟΛΟ: 45
 
242