Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του Διοικητικού Προσωπικού. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με πέντε μέρες εκπαίδευση ανά εργαζόμενο συγκρίνεται ευνοϊκά με άλλους οργανισμούς στην Κύπρου και έχει πετύχει και ξεπεράσει τα Ευρωπαϊκά αντίστοιχα επίπεδα.
 
Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως στόχο την συστηματική, προγραμματισμένη και διαρκή αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης συγκεντρώνει και αναλύει τα στοιχεία που αφορούν Εκπαίδευση του Διοικητικού Προσωπικού και τα μετατρέπει σε δείκτες, με σκοπό την υποβολή τους στα αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και την ενημέρωση του Προσωπικού.
 
Για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί έχουν καθιερωθεί δείκτες οι οποίοι συγκρίνονται συστηματικά με άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και την Ευρώπη. Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί καθότι καταδεικνύουν την προσπάθεια του Οργανισμού για αύξηση της γνώσης, της επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων, εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και της απόκτησης τεχνογνωσίας με απώτερο σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γεωργία Νεοκλέους, 22894170, [email protected]
Για τα Καθήκοντα του Γραφείου Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης πατήστε Εδώ
Πρόσβαση στο αρχείο Εδώ
 

Γραφείο Ωφελημάτων

 
Το Γραφείο Ωφελημάτων χειρίζεται θέματα που άπτονται των ωφελημάτων και παροχών Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου θέτοντας σαν σκοπό την καλύτερη και ακριβέστερη προσφορά υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
 
Το Γραφείο Ωφελημάτων παρακολουθεί και διασφαλίζει την τήρηση: (βάσει των Νόμων, Κανόνων, Κανονισμών, Εγκυκλίων που διέπουν τα διάφορα ωφελήματα) των πιο κάτω:
 • Σαββατική άδεια
 • Άδειες άνευ απολαβών
 • Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης (πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης, πίστωση υπερωριακής απασχόλησης σε «ελεύθερο χρόνο», πρόσθετες υπηρεσίες, υποστήριξη εκδηλώσεων κ.α.
 • Άδειες(ανάπαυσης, ασθενείας, στρατού κ.α.)
 • Επίδομα Μητρότητας
 • Παραχώρηση γονικής άδειας άνευ απολαβών
 • Παραχώρηση Εκπαιδευτικής Άδειας
 • Τερματισμούς Εργοδότησης
 • Επιδόματα (τηλεφώνου, ADSL, επαγγελματικής συνδρομής, οδοιπορικά κ.α.)
 • Σύστημα Ωρομέτρησης (έλεγχος ηλεκτρονικών παρουσιολογίων του Διοικητικού και Ωρομίσθιου Προσωπικού)
 • Συνταξιοδοτικά ωφελήματα (Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού )
 • Πληρωμή Ωρομίσθιου Προσωπικού
 • Ειδικά ωράρια προσωπικού
 • Καταβολή επιδόματος Βάρδιας/Επιφυλακής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαρία Συρίμη, 22894140, [email protected]
Μάρω Χατζημηνά, 22894189, [email protected]
Κλύσα Χαραλάμπους, 22894162, [email protected]
Για τα Καθήκοντα του Γραφείου Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης πατήστε Εδώ.
Πρόσβαση στο αρχείο Εδώ
Πρόσβαση στο αρχείο Εδώ
 

Γραφείο Υποστήριξης Αξιολογήσεων

 

Η Αξιολόγηση του Διοικητικού Προσωπικού γίνεται με τις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις και με το Σύστημα Ανατροφοδότησης 360o και έχουν ως στόχο να:

 • Δίνει έμφαση στην αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού
 • Συμβάλει στην ανάπτυξη του προσωπικού
 • Βοηθά στον εντοπισμό για ανάληψη νέων ευθυνών
 • Συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
 • Συμβάλει στη βελτίωση του ατόμου
 • Προωθεί την αυτογνωσία
 • Συμβάλει στη βελτίωση και ανάπτυξη της Υπηρεσίας
 • Συμβάλει στον εντοπισμό αδυναμιών στην Υπηρεσία
 • Βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού
 • Αποτελεί κοινό μέτρο αξιολόγησης
 • Έχει μετρήσιμα κριτήρια
 • Χρησιμοποιεί την αυτοαξιολόγηση
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γεωργία Νεοκλέους, 22894170, [email protected]
Για τα Καθήκοντα του Γραφείου Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης πατήστε Εδώ
Κατευθυντηριες οδηγίες για συμπλήρωση Ετήσιων Αξιολογήσεων και καθορισμό στόχων 2019 Εδώ
Οι Περί Υπηρεσιακών Εκθέσεων (Διοικητικό Προσωπικό) Κανόνες του 1998 Εδώ