Η Αξιολόγηση του Διοικητικού Προσωπικού γίνεται με τις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις και με το Σύστημα Ανατροφοδότησης 360o και έχουν ως στόχο να:
 • Δίνει έμφαση στην αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού
 • Συμβάλει στην ανάπτυξη του προσωπικού
 • Βοηθά στον εντοπισμό για ανάληψη νέων ευθυνών
 • Συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
 • Συμβάλει στη βελτίωση του ατόμου
 • Προωθεί την αυτογνωσία
 • Συμβάλει στη βελτίωση και ανάπτυξη της Υπηρεσίας
 • Συμβάλει στον εντοπισμό αδυναμιών στην Υπηρεσία
 • Βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού
 • Αποτελεί κοινό μέτρο αξιολόγησης
 • Έχει μετρήσιμα κριτήρια
 • Χρησιμοποιεί την αυτοαξιολόγηση