Το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού που κατέχουν μόνιμες θέσεις. Συγκεκριμένα το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

  • Προκηρύξεις θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού
  • Προκηρύξεις θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  • Προσλήψεις / Ανανεώσεις Συμβολαίων Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα μπορεί να απευθύνεται για τα ακόλουθα βασικά ζητήματα:

  • Θέματα Επιτροπής Προσωπικού
  • Θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού, περιλαμβανομένων και Επισκεπτών Ακαδημαϊκών, όπως Εκλογές, Ανελίξεις, Συμπληρωματικές Δραστηριότητες, κτλ.
  • Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  • Προσανατολισμό και Ένταξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού
  • Επιπλέον Απολαβές Ακαδημαϊκού Προσωπικού