Το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού που κατέχουν μόνιμες θέσεις. Συγκεκριμένα το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

  • Προκηρύξεις θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και Μεταπτυχιακών Συνεργατών
  • Προσλήψεις/Ανανεώσεις Συμβολαίων Μεταπτυχιακών Συνεργατών, Ερευνητών
  • Εργοδότηση Προσωπικού σε Ερευνητικά Προγράμματα
 

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα μπορεί να απευθύνεται για θέματα, τα οποία αφορούν στις πιο κάτω κατηγορίες προσωπικού: 

  • Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας/Έρευνας/Υποστήριξης Έργου
  • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
  • Ακαδημαϊκοί Ερευνητές
  • Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
  • Βοηθοί Διδασκαλίας / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
  • Επιπλέον Απολαβές Ερευνητικού Προσωπικού