Γενικές Πληροφορίες

 

Αποστολή

Ο Τομέας Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων έθεσε σαν κύριο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων του και την παράλληλη εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων που θα διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους τους.

Αρμοδιότητες

Ο Τομέας Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων έχει την ευθύνη της έγκαιρης καταβολής των προσωπικών απολαβών και συντάξεων στους δικαιούχους τους. Επιπρόσθετα παρακρατεί διάφορες αποκοπές από τις απολαβές του προσωπικού ανάλογα με το καθεστώς εργοδότησης (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ) και εν συνεχεία τις καταβάλλει, μαζί με τις εισφορές του εργοδότη, στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Ταυτόχρονα το Γραφείο Μισθοδοσίας διασφαλίζει την έγκαιρη πληροφόρηση και την έκδοση διάφορων πιστοποιητικών τόσο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα όσο και σε εξωτερικούς κυβερνητικούς φορείς.

Παράλληλα, ο Τομέας Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων έχει σχεδιάσει και υλοποιεί αριθμό σημαντικών έργων, στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται από την Ανώτατη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για εκσυγχρονισμό της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κύπρου με την εφαρμογή του SAP, ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

 

Ο Χάρτης της ιστοσελίδας του Τομέα Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων αποτελείται από τους πιο κάτω συνδέσμους:

 

Επικοινωνία:

Για θέματα που αφορούν στη μισθοδοσία, αποτείνεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] 

ή επικοινωνείτε τηλεφωνικώς:

  • με την κα Λίτσα Σάββα στο 22894160 ή
  • με την κα Άντρη Χαραλάμπους στο 22894156.

 

Τομέας Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου Κύπρου

Κτήριο - Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

3ος Όροφος - Γραφεία 303, 314 και 315, 322, 337

Φαξ: + 357 - 22894466

 

Έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΠΚ (ελεγχόμενη πρόσβαση), στην Οντότητα¨Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Κατηγορία : Τομέας Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων, Εδώ

Προσωπικό

Χαραλάμπους Λευτέρης

Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου

22894075


Χατζημιχαήλ Ειρήνη

Λειτουργός Πανεπιστημίου Α'

22894109


Ποντίκη Παπαδοπούλου Στάλω

Λειτουργός Πανεπιστημίου

22894088


Δρουσιώτου Γεωργία

Λειτουργός Πανεπιστημίου

22894133


Σάββα Λίτσα

Γραμματειακός Λειτουργός

22894160


Μαϊμάρη Πουρκού Γεωργία

Γενικός Γραφέας

22894085


Κωνσταντίνου Σοφία

Γενικός Γραφέας

22894086


Χαραλάμπους Άντρη

Γενικός Γραφέας

22894156


Κυριακίδη Χριστιάνα

Γενικός Γραφέας

22894173