Announcement Date

June 30, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Μηχανολογίας) στη Σεισμική Τράπεζα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 28 Ιουλίου 2023. – Κωδ. Αναφοράς 031
September 1, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Επιμελητής Εργαστηρίων), στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2023. – Κωδ. Αναφοράς 034
September 1, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Ηλεκτρολογικής Μηχανικής), στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2023. – Κωδ. Αναφοράς 033
December 1, 2023
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών), στον Τομέα Προπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Αιτήσεις μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου 2023. – ΥΑΔ038