• Εξέταση και αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης των Ερευνητικών Προγραμμάτων και Άλλων Δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τόσο από εξωτερικές πηγές, αλλά και μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες Νομοθεσίες, τις σχετικές συμβάσεις και τις απαιτήσεις του χρηματοδότη.
  • Έλεγχος διαχείρισης Προσωπικών Ερευνητικών Λογαριασμών και κατανομής δαπανών Προϋπολογισμού για έρευνα.