• Διενέργεια τεχνικών, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων στα πλαίσια της ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης (π.χ. Έργα υπό Κατασκευή και Προγραμματιζόμενα Μελλοντικά Έργα).
  • Διεξαγωγή ελέγχων σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση της Πανεπιστημιούπολης (για Έργα κυρίως που έχουν ολοκληρωθεί).
  • Συμμετοχή ως παρατηρητές στις συνεδρίες για τις δημόσιες προσφορές που αφορούν στην ανάπτυξη και λειτουργία της Πανεπιστημιούπολης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  • Συμμετοχή ως παρατηρητές σε συνεδρίες Επιτροπών (π.χ. Επιτροπή Κτηρίων, Τ.Ε.Α.Α.), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  • Συνεχής έλεγχος σε σχέση με την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη συντήρηση και λειτουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων.