• Εξέταση θεμάτων τα οποία αφορούν στο λογιστικό χειρισμό και την ετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Οικονομικός Έλεγχος στοχεύει στην εξακρίβωση ότι, οι οικονομικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου αντανακλώνται ορθά και δίκαια στις Οικονομικές του Καταστάσεις και έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σχετικές Νομοθεσίες.
  • Εξέταση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων και επιβεβαίωση για την έγκυρη και έγκαιρη καταχώρησή τους.
  • Προσφορά αντικειμενικής ενημέρωσης για λογοδοσία από τη Διοίκηση του Π.Κ., αναφορικά με τις δαπάνες, έσοδα, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Οργανισμού.