Αποστολή

Αποστολή του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η προσφορά ανεξάρτητης και αντικειμενικής εκτίμησης, των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών διακυβέρνησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου.
 
 
Στόχοι
 
Οι στόχοι του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνουν:
  • Την ανεξάρτητη τροφοδότηση και καθοδήγηση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου με τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες, συμπεράσματα και εισηγήσεις, για λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων και αποφάσεων.
  • Την ανεξάρτητη και αντικειμενική εκτίμηση συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου με τους Νόμους, Κανονισμούς, Κανόνες, Εγκυκλίους και Αποφάσεις των Σωμάτων/Eπιτροπών και άλλων Οργάνων.
  • Τη διασφάλιση των Θεσμών και Αρχών της Χρηστής Διοίκησης.
  • Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης και διαχείρισης των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου.
  • Τη διαφύλαξη και διασφάλιση των Περιουσιακών Στοιχείων του Πανεπιστημίου.
  • Τον έλεγχο της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, με στόχο τη μελλοντική βελτίωσή τους.
  • Τον έλεγχο της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, των δικλίδων ασφαλείας, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των στρατηγικών και της διαχείρισης των τομέων υψηλού κινδύνου.
  • Τον έλεγχο των πληροφορικών συστημάτων και των ελέγχων που ενσωματώνονται σε αυτά, για να υποστηρίξουν τις διαδικασίες και στόχους του Πανεπιστημίου.