• Αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των Πληροφορικών Συστημάτων, της ασφάλειας των δεδομένων, των διαδικασιών ανάπτυξης των Συστημάτων και των απαιτήσεών τους.
  • Επιβεβαίωση της αξιοποίησης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Πληροφορικών Συστημάτων.
  • Συνεχής έλεγχος αναφορικά με τις αγορές εξοπλισμού, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των Πληροφορικών Συστημάτων.
  • Συμμετοχή ως παρατηρητές στις συνεδρίες για τις δημόσιες προσφορές που αφορούν στα Πληροφορικά Συστήματα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.