• Έλεγχος και επιβεβαίωση του βαθμού συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου με τους Νόμους, Κανονισμούς, Κανόνες, Αποφάσεις και Οδηγίες των Σωμάτων και Επιτροπών που ρυθμίζουν τη λειτουργία του.
  • Αξιολόγηση των υφιστάμενων εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου, εκτίμηση εφαρμογής, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους. Εισηγήσεις για βελτίωση και αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.
  • Εξέταση της δυνατότητας υιοθέτησης νέων μεθόδων και διαδικασιών που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων.
  • Έλεγχος και αξιολόγηση της διαχείρισης, κατανομής και υλοποίησης του Προϋπολογισμού και της συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.