• Ανάληψη ειδικών διερευνήσεων κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου, του Προέδρου του Συμβουλίου ή του Πρύτανη.
  • Αυτεπάγγελτες ειδικές διερευνήσεις από τον Εσωτερικό Ελεγκτή, για θέματα που περιέρχονται στην αντίληψή του και αξιολογούνται/κρίνονται ότι χρήζουν διερεύνησης.
  • Διερεύνηση καταγγελιών ή παραπόνων που υποβάλλονται από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ή/και από εξωτερικές πηγές, τα οποία υποβάλλονται στη βάση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης, της αξιοκρατίας και της λογοδοσίας.
  • Υποβολή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τις Διοικητικές Αρχές του Πανεπιστημίου, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και περιοχών και επιτρέπουν στο Πανεπιστήμιο να αξιοποιήσει τις γνώσεις και εμπειρίες του Εσωτερικού Ελέγχου, στην επίλυση προβλημάτων, στη μείωση των κινδύνων και στη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του.