κ. Βάκης Ανδρέου, Εσωτερικός Ελεγκτής
Τηλ.: 2289 4383, Τηλεομοιότυπο: 2289 4478,
Ηλ. Διεύθυνση: [email protected]

κ. Αντώνης Ξενοφώντος, Λογιστής
Τηλ.: 2289 4381, Τηλεομοιότυπο: 2289 4478,
Ηλ. Διεύθυνση: [email protected]
κα Μαρία Στυλιανού – Κλαδευτηρά, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4382, Τηλεομοιότυπο: 2289 4478,
Ηλ. Διεύθυνση: [email protected]
κα Ελένη Κωνσταντίνου – Κουπέπια, Γενική Γραφέας
Τηλ.: 2289 4380, Τηλεομοιότυπο: 2289 4478,
Ηλ. Διεύθυνση: [email protected]