Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement – DS) παρέχεται δωρεάν σε όλους τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών, που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στον οποίο επισυνάπτεται το Παράρτημα. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.