Τα Ιδρύµατα της χώρας που µετέχουν στο Πρόγραµµα Erasmus+ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+,  μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων.

Επιπλέον, τα Ιδρύµατα των Χωρών Εταίρων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε σχέδιο Διεθνούς Κινητικότητας θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε Ιδρύµατα στις χώρες του Προγράµµατος, τα οποία ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Ευκαιρίες μετακίνησης για φοιτητές/φοιτήτριες και μελών προσωπικού Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και μη ακαδημαϊκών οργανισμών σε όλο τον κόσµο.

H Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές / φοιτήτριες και μέλη προσωπικού Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και μέλη μη ακαδημαϊκών οργανισμών να μετακινηθούν σε Χώρες Εταίρους για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση αντίστοιχα.

Κινητικότητα φοιτητών/φοιτητριών

Η δράση Erasmus+/∆ιεθνής Κινητικότητα προσφέρει στους φοιτητές/ήτριες τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε χώρες εταίρους, ώστε να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς και εκπαιδευτικά συστήματα και παράλληλα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες, σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων.

Χρήσιµες πληροφορίες

 • Διάρκεια κινητικότητας:

α) Σπουδές: 3 έως 12 µήνες ανά κύκλο σπουδών

      β) Πρακτική Άσκηση: 2 έως 12 µήνες ανά κύκλο σπουδών

γ) Συνδυασμός Σπουδών & Πρακτικής Άσκησης: 3 έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών

 • Ποσό µηνιαίας επιχορήγησης:
  • Εξερχόµενοι/-ες φοιτητές/-τριες: 700 ευρώ / µήνα
  • Εισερχόµενοι/-ες φοιτητές/-τριες: 850 ευρώ / µήνα
 • Κάλυψη εξόδων µετακίνησης βάσει χιλιοµετρικής απόστασης

Σε κάθε περίπτωση, ο µετακινούµενος θα πρέπει να εφοδιάζεται υποχρεωτικά, πριν τη μετακίνησή του, µε τα εξής είδη ασφάλισης:

Σπουδές: 1. Ασφάλεια υγείας

Πρακτική άσκηση: 1. Ασφάλεια υγείας, 2. Ασφάλεια προσωπικού ατυχήµατος, 3. Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων

Κινητικότητα προσωπικού

Η δράση Erasmus+/∆ιεθνής Κινητικότητα, παρέχει τη δυνατότητα σε Καθηγητές/Καθηγήτριες και μέλη προσωπικού Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και μη ακαδημαϊκών οργανισμών, να µετακινηθούν σε χώρες Εταίρους για διδασκαλίαεπιµόρφωση ή συνδυασμό διδασκαλίας με επιμόρφωση, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των Ιδρυµάτων τους. Η ανάπτυξη δικτύων µέσω της ∆ιεθνούς Κινητικότητας, συμβάλλει στην περαιτέρω ανταλλαγή ακαδηµαϊκών γνώσεων και καλών πρακτικών στον τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Χρήσιµες πληροφορίες

 • Διάρκεια κινητικότητας: 5 ηµέρες έως 2 µήνες
 • Ποσό ημερήσιας επιχορήγησης:
 • Εξερχόµενο προσωπικό: 180* (126) ευρώ/ηµέρα
 • Εισερχόµενο προσωπικό: 160* (112) ευρώ/ηµέρα
 • Κάλυψη εξόδων µετακίνησης βάσει χιλιοµετρικής απόστασης

Σε κάθε περίπτωση, ο µετακινούµενος θα πρέπει να εφοδιάζεται υποχρεωτικά, πριν τη µετακίνησή του, µε Ασφάλεια Υγείας

*Μέχρι και την 14η ηµέρα της δραστηριότητας, ο/η συµµετέχων/-ουσα θα λαµβάνει τα ως άνω ποσά. Μεταξύ της 15ης ηµέρας και της 60ης ηµέρας της δραστηριότητας, ο/η συµµετέχων/-ουσα θα λαµβάνει το 70% των εν λόγω ποσών (ποσό στην παρένθεση).