Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS

 
Το Erasmus Mundus είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης που αποσκοπεί:
στην ενίσχυση της ποιότητας στην ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση,
στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κέντρου αριστείας για τη μάθηση σε παγκόσμιο επίπεδο,
στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και στην ανάπτυξη τρίτων χωρών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Το Erasmus Mundus συνιστά απάντηση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως τις αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση, και ειδικά στην ανάγκη να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και η προβολή της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης παγκοσμίως και να δοθεί ώθηση στη διαδικασία σύγκλισης των δομών απονομής πτυχίων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα θέματα αυτά κατέχουν κεντρική θέση στις εθνικές διαδικασίες μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη στα κράτη μέλη. Το Erasmus Mundus αποτελεί, επίσης, ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου.

Τα πρόγραμμα Erasmus Mundus περιλαμβάνει τρεις δράσεις:

Δράση 1 : Υλοποίηση κοινών προγραμμάτων σε επίπεδο μεταπτυχιακών (Δράση 1 A) και διδακτορικών (Δράση 1 B) σπουδών και χορήγηση ατομικών υποτροφιών για συμμετοχή στα προγράμματα αυτά.

Δράση 2: Συμπράξεις Erasmus Mundus.

Δράση 3: Προώθηση της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης.