Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων της ΥΔΣ είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για την προώθηση της Στρατηγικής Διεθνοποίησης του ΠΚ, μέσα από τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την υλοποίηση της Στρατηγικής. Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν για παράδειγμα την προσέλκυση φοιτητών από τον διεθνή χώρο, μέσα από την υλοποίηση της Πολιτικής για Προσέλκυση Φοιτητών από τον Διεθνή Χώρο. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη συμμετοχή του ΠΚ σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά) στην Κύπρο και το εξωτερικό, την ετοιμασία προωθητικού υλικού και τη συμμετοχή του ΠΚ σε διαδικτυακές πλατφόρμες προώθησης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι της υλοποίησης της Στρατηγικής Διεθνοποίησης του ΠΚ, αποτελεί η σύναψη Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας με Πανεπιστήμια εκτός Κύπρου, οι οποίες προνοούν στην ανταλλαγή φοιτητών και προσωπικού, την συνδιοργάνωση συνεδρίων κλπ. Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαδικασία της υπογραφής αλλά και υλοποίησης των Συμφωνιών αυτών. Είναι επίσης το σημείο επικοινωνίας του ΠΚ με τα Δίκτυα και Οργανισμούς στα οποία το ΠΚ είναι μέλος και έχει ενεργό συμμετοχή (όπως π.χ. EUA, ACU, UNICA, SGroup-Universities in Europe, IAU) και έχει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης για εκπροσώπηση του ΠΚ σε δράσεις, έργα και συναντήσεις των Δικτύων/Οργανισμών αυτών.

Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων είναι επίσης υπεύθυνος για την οργάνωση επισκέψεων και τη φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών στο ΠΚ, ενώ αποτελεί το σημείο επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τους Κύπριους και Έλληνες απόδημους. Παράλληλα, προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, ενώ διαχειρίζεται, εκ μέρους της Επιτροπής, τα Άρθρα 3/319 - Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας και 3/314 - Συνδρομές, Συνεισφορές και αντιπροσώπευση σε ξένα πανεπιστήμια και οργανισμούς. 

  Δείτε εδώ σύντομη ταινία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου