Η δραστηριότητα Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή, του Τομέα Διεθνών Σχέσεων, αφορά την οργάνωση της εκπροσώπησης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε εκπαιδευτικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, και με την ετοιμασία πληροφοριακού υλικού (πόστερ, φυλλαδίων, διαφημίσεων κ.ά.). Συνεργάζεται επίσης με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό ως περιφερειακού κέντρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, ο Τομέας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της διεθνούς συνεργασίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και για την ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά θέματα. Ο Τομέας υποστηρίζει: διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και με φορείς στην Κύπρο, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, την προώθηση πληροφοριών που αφορούν σε καλοκαιρινά σχολεία, τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και τη διαχείριση των κονδυλίων που αφορούν στις «Διμερείς Συμφωνίες», «Συνδρομές, Συνεισφορές και Αντιπροσώπευση σε Πανεπιστήμια και Οργανισμούς» και «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ε.Ε.».
 
Περαιτέρω, ο Τομέας συνεργάζεται με οργανισμούς και πανεπιστημιακά δίκτυα, διαχειρίζεται θέματα που αφορούν σε διακρατικά πολιτιστικά πρωτόκολλα συνεργασίας, σε διαπανεπιστημιακά προγράμματα, στην ενίσχυση της συνεργασίας με την ομογένεια και την προώθηση του Πανεπιστημίου με στόχο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή.
 

  Δείτε εδώ σύντομη ταινία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου