Εκτύπωση
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η διαχείριση (σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση) της εισαγωγής νέων ή/και βελτίωσης υφισταμένων πληροφορικών εφαρμογών καθώς και την διαχείριση του CMS για την ιστοσελίδα του ΠΚ.
 
Ο Τομέας Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι υπέθυνος για την ανάπτυξη των εσωτερικών συστημάτων  που εξυπηρετούν την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Για τον σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί η διαδικασία «Διαχείριση Πληροφορικών Εφαρμογών».  
 
Η Διαδικασία αφορά την διευκόλυνση στην:
Η διαδικασία ασχολείται με ικανοποίηση αναγκών όπως:
Σημειώνετε ότι ανάγκες που προκύπτουν από εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα δεν καλύπτονται.
 
Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο
https://portal.ucy.ac.cy/EL/Administrative/Forms_Circulars_Manuals/Pages/Project-Request-Form.aspx
 
Περιγραφή Διαδικασίας που θα ακολουθείται 
 
Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον επιχειρησιακό ιδιοκτήτη προς την Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών (ΥΠΕ). Αφού γίνει αξιολόγηση του συνόλου των αιτημάτων από την ΥΠΕ, με σημαντικότερο κριτήριο την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Στόχων του Πανεπιστημίου,  ιεραρχούνται και ακολούθως  προωθούνται στην Επιτροπή Η-Πανεπιστήμιο για λήψη απόφασης. Με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, οι Υπηρεσίες ενημερώνονται  για το χρόνο υλοποίησης των αιτημάτων τους και  το αίτημα προχωρά στη φάση ανάπτυξης του συστήματος.
 
Η διαδικασία τελειώνει με την αποδοχή του συστήματος από τον επιχειρησιακό ιδιοκτήτη.
 
 
 Αναγκες που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μέσω της διαδικασίας: