Αποστολή της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής, είναι ο σχεδιασμός, η παροχή και η διατήρηση σύγχρονων, ποιοτικών και αποδοτικών συστημάτων πληροφορικής υποδομής, εξασφαλίζοντας στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα αποτελεσματική και ασφαλή επικοινωνία εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα παρέχει το πληροφορικό υπόβαθρο για αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των εφαρμογών που στηρίζουν τις διεργασίες του Οργανισμού. Μέσα από την πρόσβαση σε πληροφορικά μέσα τα οποία διαθέτει προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής υποδομής προς τους τελικούς χρήστες,  εξασφαλίζει την ενδυνάμωση του ερευνητικού έργου, της διδασκαλίας και της μάθησης, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους που αφορά στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών.