ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.
Για σκοπούς ρύθμισης των Κανόνων που ισχύουν σε σχέση με την διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων που διοργανώνονται από το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ:
Α. Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδρύθηκε και λειτουργεί ως ανεξάρτητο Σωματείο από το Μάρτιο του 2002. Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο βασικός σκοπός ίδρυσης του ήταν, και παραμένει η ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση των Τομέων της Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προσωπικού στην Κύπρο και το Εξωτερικό.

Β. To Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. ακολουθεί και εφαρμόζει τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1999 (6 (Ι)/1998).

Γ. Για σκοπούς πληρέστερης ρύθμισης αριθμών ζητημάτων που αφορούν στη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, που διοργανώνονται από το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρία του αρ.56 ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε την έκδοση των παρόντων Κανονιστικών Πράξεων.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Υπεύθυνη/ος Λειτουργός Έργου» είναι μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχει τη γενική ευθύνη του συντονισμού της οργάνωσης, διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων.
«Υπεύθυνη/ος Συντονιστής» είναι μέλη του Διοικητικού ή/και Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου που είναι εντεταλμένα από τον Υπεύθυνο Λειτουργό Έργου και έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του εξεταστικού κέντρου, σύμφωνα με κανόνες και οδηγίες που δίνονται γραπτώς από την Υπεύθυνη/ο Λειτουργό Έργου.
«Αναθέτης Έργου» είναι ο Οργανισμός που επιθυμεί να συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εκφράζει από κοινού την προθυμία τους για συνεργασία και προώθηση και υλοποίηση του αντικειμένου του Μνημονίου και αμοιβαία αποδέχονται και συμφωνούν στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Υπογράφει από κοινού Σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018.
«Δελτίο Υποψηφίου» σημαίνει το έγγραφο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση και αφορούν τον υποψήφιο.
«Δολίευση» σημαίνει κάθε προσπάθεια που γίνεται από υποψήφιο για να ολοκληρώσει το εξεταστικό του δοκίμιο με δόλια μέσα, όπως η αντιγραφή από συνυποψήφιό του ή η κατοχή ή/και η χρήση μη επιτρεπόμενων βοηθημάτων/σημειώσεων ή ηλεκτρονικών συσκευών που μεταφέρει παράνομα στο εξεταστικό κέντρο ή η χρησιμοποίηση μέρους ή ολόκληρου του γραπτού άλλου υποψηφίου ως δικού του ή η αποδοχή ή/και η παροχή βοήθειας από άλλο εξεταζόμενο ή άλλο πρόσωπο ή η χρήση πλαστοπροσωπίας, ή η γνώση εκ των προτέρων των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόπειρα εξαπάτησης με στόχο την επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις.
«Ειδικές Διευκολύνσεις» είναι οι διευκολύνσεις που παραχωρούνται κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων από την ειδική επιτροπή παροχής διευκολύνσεων στους υποψήφιους, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένης αίτησης των υποψηφίων, με συγκεκριμένα αιτήματα που υποστηρίζονται από σχετικά επίσημα πιστοποιητικά.
Σε περίπτωση απόφασης έγκρισης παροχής διευκολύνσεων, η απόφαση κοινοποιείται στην/ον Υπευθυνη/ο Λειτουργό Έργου του Κέντρου, η οποία και είναι υπεύθυνη να μεριμνήσει για την εφαρμογή τους.
«Θεματοθέτης» / «Βαθμολογητής» είναι μέλη του Ακαδημαϊκού ή/και του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και επιλέγονται από το «Υπεύθυνο Λειτουργό Έργου», για την ετοιμασία των γραπτών δοκιμίων για κάθε αντικείμενο εξέτασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Αναθέτη Έργου. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ο «Υπεύθυνος Λειτουργός Έργου» δικαιούται να εργοδοτήσει εξωτερικό συνεργάτη.
«Αναβαθμολογητής» είναι μέλη του Ακαδημαϊκού ή/και του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και επιλέγονται από το «Υπεύθυνο Λειτουργό Έργου» για την επαναξιολόγηση των γραπτών των υποψηφίων κάθε γνωστικού αντικειμένου των γραπτών εξετάσεων.
«Εξεταστικό Κέντρο» σημαίνει το κέντρο που ορίζεται από την Υπεύθυνη/ο Λειτουργό Έργου σε συνεργασία με τον Αναθέτη Έργου για εξέταση των υποψηφίων.
«Επιτηρητής» είναι μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου που είναι εντεταλμένος από τον Υπεύθυνο Λειτουργό Έργου για την επιτήρηση και τη διασφάλιση της ομαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.
«Γραφέας» είναι μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. Πανεπιστημίου Κύπρου ο οποίος λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, σύμφωνα με κανόνες και οδηγίες που δίνονται γραπτώς από την Υπεύθυνη/ο Λειτουργό Έργου.
ΜΕΡΟΣ Ι – ΘΕΜΑΤΟΘΕΤΕΣ
1. Λαμβάνουν σαφείς γραπτές οδηγίες από τον Υπεύθυνη/ο Λειτουργό του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. για την εξεταστέα ύλη και τη διάρκεια της εξέτασης.
2. Κατά τη διάρκεια του έργου της εξέτασης (Θεματοθέτηση) έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.
3. Έχουν την ευθύνη της σύνταξης και ετοιμασίας των εξεταστικών δοκιμίων των θεμάτων που έχουν αναλάβει, και σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί. Διασφαλίζουν ότι τα θέματα έχουν μεγάλο βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας.
4. Έχουν την ευθύνη να παραδώσουν στον Υπεύθυνη/ο Λειτουργό του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. τα εξεταστικά δοκίμια σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματα που θα καθοριστούν από τον Λειτουργό. Για σκοπούς διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων, οι θεματοθέτες παραδείνουν στον Υπεύθυνο Λειτουργό του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. το τελικό δοκίμιο με το χέρι (το πρωτότυπο ή το ηλεκτρονικό).
5. Κατά την διάρκεια των εξετάσεων έχουν υποχρέωση να είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή.
6. Έχουν την ευθύνη της σύνταξης του οδηγού βαθμολόγησης (απαντήσεις και ανάλυση βαθμολόγησης ερωτήσεων) των εξεταστικών δοκιμίων των θεμάτων που έχουν αναλάβει, και να τον παραδώσουν στον Υπεύθυνη/ο Λειτουργό του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. εάν ζητηθεί.
7. Ελέγχουν τα θέματα να μην περιέχουν λάθη ελλείψεις ή ασάφειες και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση.
8. Ο Θεματοθέτης μπορεί να είναι ένας εκ των δύο βαθμολογητών (Βλέπε Μέρος ΙΙΙ, Παράγραφος 32).
9. Υπογράφουν συμφωνητικό τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
10. Τα προσωπικά δεδομένα Θεματοθετών και Διορθωτών δεν κοινοποιούνται αποσκοπώντας στη διασφάλιση της ακεραιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων και, ταυτόχρονα, στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
11. Η/Ο Υπεύθυνη/ος Λειτουργός Έργου και οι Γραφείς του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. έχουν τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

α. κατά τη διάρκεια του έργου λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων˙

β. τον πολλαπλασιασμό των εξεταστικών δοκιμίων˙
γ. μετά τον πολλαπλασιασμό των εξεταστικών δοκιμίων, οι Γραφείς τα τοποθετούν σε φακέλους σύμφωνα με τον αριθμό εξεταζόμενων για κάθε αίθουσα. Στον κάθε φάκελο αναγράφονται ο τίτλος του θέματος της εξέτασης, αριθμός της αίθουσας, ο αριθμός των εξεταζόμενων, και η ημερομηνία και ώρα της εξέτασης˙
δ. σε άλλο φάκελο τοποθετείται παρουσιολόγιο με τα στοιχεία των υποψηφίων˙
ε. αφού σφραγιστούν οι φάκελοι, κλειδώνονται σε ασφαλές μέρος. Πρόσβαση στους φάκελους που περιέχονται τα εξεταστικά δοκίμια έχουν μόνο οι Γραφείς και η/ο Υπεύθυνη/ος Λειτουργός του Έργου˙
στ. η μεταφορά τους στα εξεταστικά κέντρα γίνεται από εντεταλμένα από το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. πρόσωπα που τα παραδίνουν στον Υπεύθυνο Συντονιστή.
12. Η/Ο Υπεύθυνη/ο Λειτουργός Έργου και οι Γραφείς του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. υπογράφουν συμφωνητικό τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
Β. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
13. Παραλαμβάνουν τα τετράδια απαντήσεων και τις πρόχειρες κόλλες από τον υπεύθυνο συντονιστή και τοποθετούνται στα θρανία.
14. Δεν επιτρέπεται να δίνουν διευκρινίσεις σε ό, τι αφορά το εξεταστικό δοκίμιο, μπορούν όμως να βοηθήσουν τους υποψήφιους να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους στο τετράδιο απαντήσεων.
15. Υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η εξέταση να διεξάγεται ομαλά και να αποφεύγεται δολίευση.
16. Προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον τριάντα λεπτά και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον είκοσι λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.
17. Ελέγχουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν μαζί τους οτιδήποτε απαγορεύεται να φέρουν ή οποιοδήποτε αντικείμενο που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στις εξετάσεις με σκοπό τη δολίευση.
18. Επιτρέπουν τη χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής μόνο σε εξέταση όπου επιτρέπεται.
19. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής γράφει στον πίνακα εξέτασης το χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης.
20. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής πριν από την έναρξη της εξέτασης δίνει οδηγίες στους υποψήφιους να γράψουν τα ατομικά στοιχεία τους στο ειδικό πλαίσιο του εξώφυλλου του τετραδίου απαντήσεων.
21. Επιτρέπουν την έξοδο των υποψηφίων από την αίθουσα εξέτασης μόνο μετά παρέλευση τριάντα λεπτών από την έναρξη της εξέτασης. Είναι δυνατό να επιτρέψουν την είσοδο, ύστερα από απόφαση υπεύθυνου συντονιστή σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψήφιους.
22. Πριν την έναρξη της εξέτασης, καλύπτουν με το αδιαφανές κάλυμμα το ειδικό πλαίσιο του εξώφυλλου των τετραδίων απαντήσεων στα οποία είναι γραμμένα τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, αφού προηγουμένως κάνουν το σχετικό έλεγχο των ονομαστικών στοιχείων συγκρίνοντας με τα στοιχεία του δελτίου υποψηφίου και τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Πρόσθετα κατά την παράδοση των γραπτών, ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων, τα οποία είναι δυνατό να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψηφίου.
23. Μονογράφουν στο τέλος του τετραδίου απαντήσεων κάθε υποψηφίου και ακυρώνουν με διαγώνια ευθεία γραμμή τους κενούς ενδιάμεσους χώρους, όπου υπάρχουν.
24. Σημειώνουν τον αριθμό αίθουσας εξέτασης και τους παρόντες στον κατάλογο υποψηφίων, γράφοντας ανάλογα τη λέξη παρών/απών στον κατάλληλο χώρο καταγράφοντας και το συνολικό αριθμό των παρόντων.
25. Ο υπεύθυνος συντονιστής αποσφραγίζει το εξεταστικό δοκίμιο στην παρουσία των υποψηφίων τα παραδίνει στους επιτηρητές και τα διανέμουν στον καθορισμένο χρόνο.
26. Οι επιτηρητές του εξεταστικού κέντρου, μετά το πέρας της εξέτασης παραδίνουν τα γραπτά αφού πρώτα μετρηθούν από τον υπεύθυνο συντονιστή. Τα γραπτά μεταφέρονται πίσω στο Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. από εντεταλμένο πρόσωπο.
27. Σε περίπτωση δολίευσης ή απόπειρας δολίευσης, παραλαμβάνουν τα σχετικά τεκμήρια, καλούν επί τόπου τον υπεύθυνο συντονιστή και ζητούν την άποψη του υποψήφιου η οποία καταγράφεται ∙ εφόσον διαπιστωθεί δολίευση ή απόπειρα δολίευσης και από τον υπεύθυνο συντονιστή, οι επιτηρητές παίρνουν το γραπτό του υποψήφιου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και τον αποπέμπουν από την αίθουσα. Οι επιτηρητές γράφουν συνοδευτική παρατήρηση πάνω στο γραπτό του υποψήφιου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και το παραδίνουν στον υπεύθυνο συντονιστή. Ο υποψήφιος, εάν το επιθυμεί, μπορεί να παραδώσει στον επιτηρητή ή στον υπεύθυνο συντονιστή το δικό του γραπτό σημείωμα με την άποψη του για τα γεγονότα, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να επισυναφθεί μαζί με τις άλλες εκθέσεις που αφορούν το περιστατικό.
28. Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρξει υποψία πλαστοπροσωπίας, οι επιτηρητές ενημερώνουν αμέσως τον υπεύθυνο συντονιστή, ο οποίος παίρνει αμέσως μέτρα για αναγνώριση της ταυτότητας του υποψηφίου. Σε τέτοια περίπτωση επιτρέπουν στον υποψήφιο να παρακαθίσει στην εξέταση κανονικά, αλλά δεν επιτρέπουν την αναχώρηση του από την αίθουσα εξέτασης, πριν αναγνωριστεί η ταυτότητα του. Ο υπεύθυνος συντονιστής του εξεταστικού κέντρου δίνει γραπτώς πλήρη περιγραφή των γεγονότων και αποστέλλει στον οργανισμό για το οποίο δίνονται οι εξετάσεις.
29. Σε περίπτωση λάθους στα δοκίμια (συντακτικό/ορθογραφικό/ ….) δε γίνεται καμιά διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση.
30. Δίνεται παράταση χρόνου, μέχρι του 20% του χρόνου των εξετάσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή υποψήφιοι οι οποίοι αιτιολογημένα δεν μπορούν να εξεταστούν κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Ο χρόνος εξέτασης οποιουδήποτε υποψήφιου δεν παρατείνεται σε καμία άλλη περίπτωση.
31. Τα εξεταστικά δοκίμια που χρησιμοποιήθηκαν στην γραπτή εξέταση καταστρέφονται.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
32. Οι Βαθμολογητές θα πρέπει να διασφαλίσουν τη δίκαιη αξιολόγηση των εξεταζόμενων κατά την διόρθωση των εξεταστικών δοκιμίων.
33. Το κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο πρώτος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας στον ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων. Παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.. Καλύπτονται οι βαθμοί αδιαφανώς και παραδίδονται στον δεύτερο ανεξάρτητο βαθμολογητή. Ο δεύτερος ανεξάρτητος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας του σε άλλο ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων και παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.
34. Οι πρώτοι Βαθμολογητές αφού παραλάβουν τα εξεταστικά δοκίμια (τετράδια απαντήσεων) από τον Υπεύθυνο Λειτουργό του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., τα βαθμολογούν σύμφωνα με τον Οδηγό Βαθμολόγησης που έχει ετοιμάσει ο Θεματοθέτης, και αναγράφουν τις επιμέρους βαθμολογίες στον προκαθορισμένο χώρο στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Αφού ολοκληρώσουν την βαθμολόγηση, υπογράφουν στο χώρο βαθμολόγησης στο εξώφυλλο. Οι βαθμολογητές απαγορεύεται να γράψουν οτιδήποτε μέσα στο τετράδιο απαντήσεων.
35. Οι δεύτεροι ανεξάρτητοι Βαθμολογητές αφού παραλάβουν τα εξεταστικά δοκίμια (τετράδια απαντήσεων) από τον Υπεύθυνο του Έργου, τα βαθμολογούν και αναγράφουν τις επιμέρους βαθμολογίες στον προκαθορισμένο χώρο στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Αφού ολοκληρώσουν τη βαθμολόγηση, υπογράφουν στο χώρο βαθμολόγησης στο εξώφυλλο. Οι βαθμολογητές απαγορεύεται να γράψουν οτιδήποτε μέσα στο τετράδιο απαντήσεων.
36. Μετά τη βαθμολόγηση του γραπτού και από το δεύτερο ανεξάρτητο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται με ευθύνη και επίβλεψη του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. η πρώτη βαθμολογία και συγκρίνεται με τη δεύτερη. Αν μεταξύ των δύο συνολικών βαθμολογιών δεν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε ο μέσος όρος των δυο βαθμολογιών αποτελεί το βαθμό του γραπτού στο μάθημα.
37. Σε περίπτωση που μεταξύ των δυο συνολικών βαθμολογιών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται με την ακόλουθη διαδικασία:
I. Καλύπτονται οι βαθμολογίες των δυο βαθμολογητών και ο ανεξάρτητος αναβαθμολογητής βαθμολογεί το γραπτό χωρίς να τις γνωρίζει.
II. Ο τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών – των δυο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή – και δεν επιδέχεται αναθεώρηση:-
III. Νοείται ότι άλλη επανεξέταση των γραπτών ή αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.
38. Όλοι οι Βαθμολογητές υπογράφουν έντυπο παραλαβής και παράδοσης των γραπτών όπου αναγράφεται η ημερομηνία, η θέση και ο αριθμός των τετραδίων.
39. H/Ο Υπεύθυνη Λειτουργός του Έργου του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. καλεί τον Οργανισμό που ανάθεσε στο Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. τις γραπτές εξετάσεις εάν επιθυμεί να παρουσιαστεί αποσφράγιση των εξεταστικών δοκιμίων.
40. H/Ο Υπεύθυνη Λειτουργός του Έργου του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α καταγράφει και ελέγχει τα αποτελέσματα. Εάν η/ο Υπεύθυνη/ος Λειτουργός του Έργου του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. διαπιστώσει την ανάγκη τρίτου βαθμολογητή ενημερώνει τον Οργανισμό.
41. Τα αποτελέσματα παραδίδονται στον Οργανισμό εντός του χρονοδιαγράμματος που συμφωνήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αποτελέσματα δίνονται κατά σειρά επιτυχίας και κατά σειρά υποψηφίου, για δημοσίευση των αποτελεσμάτων από τον Οργανισμό.
42. H/Ο Υπεύθυνη Λειτουργός του Έργου του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. θα επεξεργάζεται και θα διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή (ή και έντυπη) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εξεταζόμενων μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου από την ανάθεση της ευθύνης για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων μέχρι και την μεταβίβαση των αποτελεσμάτων (βαθμολογιών) στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
43. H/Ο Υπεύθυνη Λειτουργός του Έργου του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. οφείλει να επιστρέψει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να προβεί σε ψευδονόμηση των δεδομένων που να περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό του εξεταζόμενου και την βαθμολογία του.
44. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των θεμάτων, του οδηγού βαθμολόγησης και των ορθών απαντήσεων ανήκουν αποκλειστικά στο Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α ή ανά περίπτωση στον θεματοθέτη, αναλόγως της σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. Δίνεται ένα αντίγραφο των θεμάτων («του γραπτού») στον αναθέτη έργου ανά περίπτωση μόνο σε έντυπη μορφή. Το αντίγραφο παραχωρείται μόνο για σκοπούς τήρησης αρχείου από τον ίδιο τον αναθέτη και απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση ή επαναχρησιμοποίησή του με οποιονδήποτε τρόπο. Ο αναθέτης του έργου δεν έχει πρόσβαση στον οδηγό βαθμολόγησης και στις ορθές απαντήσεις και δεν του χορηγούνται σχετικά αντίγραφα.
ΜΕΡΟΣ IV – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
45. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 30 τουλάχιστο λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.
46. Κάθε υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει την επιστολή συμμετοχής με το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο του την ημέρα εξέτασης. Όποιος δεν το παρουσιάσει δεν θα γίνεται δεκτός στην εξέταση. Το δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης μαζί με την επιστολή συμμετοχής πάνω στο θρανίο για έλεγχο από τον επιτηρητή.
47. Μετά την πάροδο 15 λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξη της εξέτασης, δεν θα επιτρέπεται για κανένα λόγο σε υποψήφιο να πάρει μέρος στην εξέταση.
48. Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να μεταφέρουν εντός της αίθουσας εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λεξικά ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Νοείται ότι η χρήση αριθμητικών μηχανών επιτρέπεται στις περιπτώσεις όπου αυτό σημειώνεται στην πρόσκληση παρακάθησης στην γραπτή εξέταση και αποκλειστικά τα μοντέλα τα οποία καταγράφονται. Οι υποψήφιοι οφείλουν να παραδώσουν στον επιτηρήτη κατά την προσέλευση στην αίθουσα οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο απαγορεύεται να έχουν μαζί τους και το οποίο θα παραλάβουν κατά την αποχώρησή τους από την αίθουσα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά την ώρα της εξέτασης υποψήφιος έχει μαζί του αντικείμενο το οποίο δεν επιτρέπεται, ο υποψήφιος αποβάλλεται αμέσως από την αίθουσα και το γραπτό του μηδενίζεται.
 49. Μέσα στην αίθουσα εξέτασης κάθε υποψήφιος παίρνει τη θέση που του ορίζει ο επιτηρητής και κάθεται σε αυτή τη θέση σε όλα τα εξεταζόμενα θέματα της εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η μετακίνηση υποψήφιου από τη θέση του.
Β. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
50. Δεν επιτρέπεται σε κανένα υποψήφιο για κανένα λόγο να εγκαταλείψει την αίθουσα της εξέτασης πριν περάσουν 30 λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης.
51. Χρησιμοποιούνται μόνο τετράδια απαντήσεων που παραχωρούνται στους υποψήφιους. Ο υποψήφιος γράφει το πλήρες ονοματεπώνυμο του, τον αριθμό υποψηφίου και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο στο ειδικό πλαίσιο στο πάνω αριστερό μέρος του εξωφύλλου. Η κάλυψη των ατομικών στοιχείων με το αυτοκόλλητο γίνεται από τον επιτηρητή στην παρουσία του υποψηφίου.
52. Για πρόχειρες σημειώσεις οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν πρόχειρες κόλλες που θα τους δοθούν. Όλες οι πρόχειρες σημειώσεις παραδίδονται μαζί με το γραπτό στο τέλος της εξέτασης στον επιτηρητή.
53. Όλες οι απαντήσεις γράφονται μέσα στο τετράδιο απαντήσεων και ΟΧΙ στο εξεταστικό δοκίμιο.
54. Πρέπει να σημειώνεται ο αριθμός της ερώτησης ή του ζητήματος ή του προβλήματος που θα απαντηθεί στο περιθώριο του τετραδίου (π.χ. Μέρος Α, ερώτηση 3).
55. Ο φάκελος που περιέχει τα θέματα της εξέτασης αποσφραγίζεται από τον επιτηρητή μέσα στην αίθουσα κατά την έναρξη της εξέτασης. Ο επιτηρητής ζητεί από τους υποψήφιους να ελέγξουν τον αριθμό των σελίδων του εξεταστικού δοκιμίου.
56. Δεν επιτρέπεται η υποβολή οποιασδήποτε διευκρινιστικής ερώτησης από τους υποψήφιους για τα θέματα του εξεταστικού δοκιμίου.
57. Οι υποψήφιοι γράφουν ΜΟΝΟ με πένα χρώματος μπλε ή μαύρου.
58. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Διαγραφές γίνονται με ΧΧΧΧ.
59. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής, εκτός στις περιπτώσεις όπου στην πρόσκληση για παρακάθηση στη γραπτή εξέταση το επιτρέπει αυτό ρητά και ΜΟΝΟ για τα μοντέλα τα οποία καταγράφονται ρητά
60. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται οποιαδήποτε συνομιλία, ανταλλαγή αντικειμένων ή οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων. Απαγορεύεται επίσης, η χρήση λεξικών ή άλλων βοηθημάτων και κινητού τηλεφώνου. Ο υποψήφιος που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω απαγορεύσεις θα αποπέμπεται από την αίθουσα και θα αποκλείεται από την διαδικασία της εξέτασης.
61. Όταν περάσουν 30 λεπτά από την ώρα έναρξης, υποψήφιος που θα εγκαταλείψει την αίθουσα πρέπει να παραδώσει προηγουμένως το τετράδιο απαντήσεων, το γραπτό του και την πρόχειρη κόλλα στον επιτηρητή και απαγορεύεται να επανέλθει. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για πάρα πολύ σοβαρό λόγο, με την προηγούμενη συγκατάθεση του υπεύθυνου του εξεταστικού κέντρου και σύμφωνα με τους όρους που αυτό θα επιβάλει είναι δυνατό να επιτραπεί σε υποψήφιο να εξέλθει προσωρινά και να επανέλθει στην αίθουσα της εξέτασης.
62. Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να παίρνουν το εξεταστικό δοκίμιο μαζί τους.
63. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χρησιμοποιήσει και δεύτερο τετράδιο, γράφει τα στοιχεία του και στο δεύτερο τετράδιο τα οποία καλύπτονται με το χρυσό αυτοκόλλητο από τον επιτηρητή. Τα δύο τετράδια συνδέονται μαζί.
64. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή το σχίσιμο σελίδων από το τετράδιο απαντήσεων.
65. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστο δύο (2) υποψήφιοι.
66. Η εξέταση σε ένα θέμα θεωρείται ότι έληξε όταν συμπληρωθεί ο χρόνος που ορίστηκε για το θέμα αυτό. Με τη συμπλήρωση του χρόνου εξέτασης ο επιτηρητής καλεί τους υποψήφιους να σταματήσουν να γράφουν και να παραμείνουν στις θέσεις τους.
67. Οι υποψήφιοι που βγαίνουν από την αίθουσα εξέτασης πρέπει να απομακρύνονται από αυτήν αμέσως.
68. Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα της εξέτασης και οποιασδήποτε μεθόδου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.
ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • Προσέλευση μετά από 15 λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας.
 • Αποχώρηση από την αίθουσα της εξέτασης πριν περάσουν 30 λεπτά από την ώρα έναρξής της
 • Ανεπιτυχής ταυτοπροσωπία.
 • Χρήση κινητού τηλεφώνου, φωτογραφικής μηχανής, λεξικών, τεχνολογικού εξοπλισμού ή άλλου βοηθήματος.
 • Αποκάλυψη του δοκιμίου ερωτήσεων πριν τη σχετική οδηγία από τον Υπεύθυνο της Διαδικασίας.
 • Συμπλήρωση απαντήσεων στο φύλλο απαντήσεων μετά τη λήξη του χρόνου, την οποία υποδεικνύει ο Υπεύθυνος Διαδικασίας.
 • Συνεργασία μεταξύ υποψηφίων, ανταλλαγή αντικειμένων ή και αντιγραφή απαντήσεων κατά τη συμπλήρωση του τεστ.
 • Μεταφορά μέρους ή όλου του διαθέσιμου έντυπου υλικού αξιολόγησης εκτός της αίθουσας εξέτασης.
 • Πρόκληση οχλαγωγίας ή/και μη συμμόρφωση με τη διαδικασία αξιολόγησης, με αποτέλεσμα την οικειοθελή ή αναγκαστική αποχώρηση από την αίθουσα πριν τη λήξη της διαδικασίας.
 • Απαγορεύεται η αναγραφή σημειώσεων στο εξεταστικό δοκίμιο και στο τετράδιο πέραν των απαντήσεων
 • Απαγορεύεται η αναγραφή οποιασδήποτε πένας πέραν χρώματος μπλε ή μαύρο.
 • Απαγορεύεται η αφαίρεση ή το σχίσιμο σελίδων από το τετράδιο απαντήσεων.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα της εξέτασης.