ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 
Τα μαθήματα Κινέζικης γλώσσας προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Confucius και είναι εναρμονισμένα τόσο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ξένες γλώσσες (CEFR) όσο και με το (HSK) Hanyu Shuiping Kaoshi το Chinese Proficiency Test.
 
Η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί με επικοινωνιακή προσέγγιση και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα, επιδιώκοντας την καλλιέργεια και των τεσσάρων δεξιοτήτων: ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδραστική επικοινωνία, εστιάζοντας στην χρήση της γλώσσας σε πραγματικές καταστάσεις. Ως γενικός στόχος των μαθημάτων αυτών είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να επικοινωνούν σε διάφορα επίπεδα σε ποικίλα περιβάλλοντα, ειδικά με σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών να χρησιμοποιήσουν την Κινεζική γλώσσα για την μελλοντική τους σταδιοδρομία και επικοινωνία σε κοινωνικό επίπεδο.
 
Κατά τη διδασκαλία χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό και μέθοδοι τηλε-εκμάθησης έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές στην πρακτική εξάσκηση των δομών και θεμάτων που θα διδαχθούν στην τάξη, προωθώντας την αυτό-εκμάθηση και αυτό-αξιολόγηση. Πρόσθετα των 13 εβδομάδων εκπαίδευσης και διδασκαλίας κάθε επιπέδου, θα οργανώνονται επιπλέον 6 ώρες για Chinese Language Café κατά τη διάρκεια των μονών εβδομάδων του εξαμήνου. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αυτές τις συνευρέσεις έτσι ώστε να εμπεδώσουν την γλώσσα που έχουν διδαχθεί στην τάξη.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
ΓΛΩ 060 Κινέζικα Αρχάριοι I
 
Αυτό το επίπεδο του μαθήματος είναι σχεδιασμένο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές για να αποκτήσουν την ικανότητα να παράξουν και να κατανοήσουν τα βασικά κινέζικα, προφορικά και γραπτά, δίνοντας και παίρνοντας βασικές απλές πληροφορίες, καθώς και για αλληλεπίδραση με πολύ απλό τρόπο με αυτόχθονες Κινέζους.
Μαθησιακά αποτελέσματα:μετά την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου, οι φοιτητές θα
1. έχουν μάθει τις 100 πιο γνωστές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα Κινέζικα,
2. θα μπορούν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν απλές Κινέζικες λέξεις και προτάσεις για επικοινωνιακούς σκοπούς, όπως χαιρετισμούς, παραγγελία φαγητού και για να κάνουν ψώνια,
3. φθάνουν στο προ-επίπεδο του Α1 (ΚΕΠ) Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (CEFR-Pre-level A1) και του προ-επιπέδου 1 του (HSK) Hanyu Shuiping Kaoshi του Chinese language proficiency.
 
ΓΛΩ 061 Κινέζικα Αρχάριοι II
 
Προαπαιτούμενο:ΓΛΩ 060 ή ισότιμο
Μαθησιακά αποτελέσματα:μετά την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου οι φοιτητές θα
1. έχουν μάθει τις 200 πιο γνωστές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα Κινέζικα,
2. είναι σε θέση να χρησιμοποιούν Κινέζικα για να επικοινωνούν με απλό και άμεσο τρόπο σε γνωστά θέματα, όπως για την καθημερινή ζωή, την εργασία, σχέδια για το μέλλον, προσωπικές ικανότητες, τον καιρόν, το φαγητό τη διαμονή κλπ.,
3. φθάνουν στο επίπεδο του Α1 (ΚΕΠ) Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (CEFR-level A1) και του επιπέδου 1 του (HSK) Hanyu Shuiping Kaoshi του Chinese language proficiency.
 
ΓΛΩ 062 Κινέζικα Μέσο Επίπεδο I
Προαπαιτούμενο:ΓΛΩ 061 ή ισότιμο
Μαθησιακά αποτελέσματα:μετά την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου οι φοιτητές θα
1. έχουν μάθει τις 300 πιο γνωστές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα Κινέζικα,
2. είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα Κινέζικα για να επικοινωνήσουν σε τομείς όπως η καθημερινή ζωή, η εργασία, η μελέτη και τα ταξίδια,
3. φθάνουν στο επίπεδο Α2 (ΚΕΠ) Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (CEFR-level A2) και του επιπέδου 2 του (HSK) Hanyu Shuiping Kaoshi του Chinese language proficiency.
 
ΓΛΩ 063 Κινέζικα Μέσο Επίπεδο II
Προαπαιτούμενο:ΓΛΩ 062 ή ισότιμο
Μαθησιακά αποτελέσματα:μετά την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου οι φοιτητές θα
1. έχουν μάθει τις 500 πιο γνωστές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα Κινέζικα,
2. έχουν την ευχέρεια να επικοινωνούν με ευφράδεια στα Κινεζικά με αυτόχθονες Κινέζους σε ευρεία γκάμα θεμάτων,
3. φθάνουν στο προ-επίπεδο Β1 (ΚΕΠ) Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (CEFR-Pre-level B1) και του προ-επιπέδου 3 του (HSK) Hanyu Shuiping Kaoshi του Chinese language proficiency.