Πολιτική Παραχώρησης Απαλλαγών
 
To Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει καθορίσει "Πολιτική" για την παραχώρηση απαλλαγών από μαθήματα ξένων γλωσσών. Η Πολιτική αυτή, σκοπό έχει να συμπεριλάβει και να αναγνωρίσει τις γλωσσικές ικανότητες των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
Με την παραχώρηση των απαλλαγών, το Κέντρο δεν έχει ως μέλημα του μόνο την αναγνώριση της γλωσσικής ικανότητας ενός φοιτητή, αλλά και την τοποθέτηση του σε ένα επίπεδο ξένης γλώσσας που να ανταποκρίνεται στις γνώσεις του.
Η παραχώρηση απαλλαγής σε φοιτητές, ακολουθεί αφού αποδείξουν ότι κατέχουν το συγκεκριμένο επίπεδο και είναι προς όφελος τόσο του Κέντρου, όσο και των ιδίων, γιατί έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε πιο ομοιογενείς ομάδες.
 
Απαλλαγές παραχωρούνται μόνο για υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας. Επιπλέον, απαλλαγές παραχωρούνται συνήθως μόνο για επίπεδα γενικής μορφής και όχι για μαθήματα ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς. Το Κέντρο Γλωσσών μπορεί να εισηγηθεί την παραχώρηση απαλλαγής από ένα συγκεκριμένο μάθημα γλώσσας, βασιζόμενο στην παρουσίαση ικανότητας του φοιτητή στο επίπεδο της διδασκόμενης γλώσσας. Η τεκμηρίωση της γνώσης του συγκεκριμένου επιπέδου πρέπει να αναφέρεται ως επίπεδο ικανότητας σε όρους του "Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου" και μπορεί να γίνει με:
 
Παρουσίαση Πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης αντίστοιχου κύκλου μαθημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου.Προσκόμιση Πιστοποιητικού εγκεκριμένουεξεταστικού σώματος.Σε ειδικές περιπτώσεις, μέσω ειδικής εξέτασης που ετοιμάζεται και ελέγχεται από το Κέντρο Γλωσσών.
 
Τα αιτήματα για απαλλαγή θα πρέπει να υποβάλλονται στο Κέντρο Γλωσσών όχι αργότερα από το τέλος της πρώτης εβδομάδας του ακαδημαϊκού εξαμήνου (εβδομάδα εγγραφών), με υποβολή του σχετικού εντύπου και όλων των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής του αιτήματός τους από την έναρξη των σπουδών τους μέχρι και το δεύτερο έτος σπουδών τους (τέταρτο εξάμηνο). Το Κέντρο Γλωσσών δεν έχει υποχρέωση να παραχωρεί απαλλαγές για αιτήματα που υποβάλλονται μετά το πιο πάνω χρονικό πλαίσιο.
 
Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:
 
Ένα Πιστοποιητικό, για να μπορεί να εξασφαλίσει στο φοιτητή απαλλαγή από το αιτούμενο μάθημα γλώσσας, πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη των τριών ετών, πριν την έναρξη του μαθήματος για το οποίο ο φοιτητής αιτείται απαλλαγή.
 
Η διαγνωστική εξέταση θα γίνεται σε χρόνο και χώρο που θα υποδεικνύεται από το Κέντρο Γλωσσών. Αποτελεί ευθύνη του φοιτητή να τηρήσει την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για τη διαγνωστική εξέταση.Είναι ευθύνη των φοιτητών να ενημερώνουν το Κέντρο Γλωσσών, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες εκ των προτέρων, για οποιεσδήποτε διευκολύνσεις τυχόν απαιτούνται κατά τη διαγνωστική εξέταση.
 
Το Κέντρο θα αποστέλλει την ενημέρωση για δικαίωμα παραχώρησης απαλλαγής στα αρμόδια Τμήματα, τα οποία σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας αποφασίζουν για την έγκριση της παραχώρησης απαλλαγής ή μη.
 
Μόνο το Κέντρο Γλωσσών έχει τη δυνατότητα καθορισμού απαλλαγών από μαθήματα ξένων γλωσσών που διδάσκει.
 
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών (209η Συνεδρία, 22-3-16) και το Συμβούλιο του Κέντρου Γλωσσών (16η Συνεδρία, 27-5-16).