Απαλλαγή από το ΓΛΩ 070: Γερμανικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι

  • Start Deutsch I (A1)

 

Απαλλαγή από ΓΛΩ 071: Γερμανικά – Αρχάριοι Επιπέδου ΙΙ

  • GCE "O" Level: A, B or C
  • Start Deutsch II (A2)

 

Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα γερμανικών ΓΛΩ 070, ΓΛΩ 071 και ΓΛΩ 072 μπορεί να γίνει αποδεχτή εάν ο φοιτητής προσκομίσει Πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για ξένες γλώσσες.

 

Οι κανόνες αυτοί έχουν εγκριθεί από το "Language Centre Board" κατά τις συνεδρίες του στις 23.01.08 και 19.11.08